Forskrift om regulering av kommunegrenser, Sel, Fron og Folldal kommuner, Hedmark.

DatoFOR-1971-07-09-10
PublisertII 1971 s 654
Ikrafttredelse09.07.1971
Sist endret
Endrer
Gjelder forSel, Fron og Folldal kommuner, Hedmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om reg. av kommunegrenser, Sel m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 9. juli 1971. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Den av Kommunaldepartementet den 20. august 1964 fastsatte grense mellom Sel og Fron kommuner i Oppland fylke i forbindelse med overføringen av Sjoaområdet fra Fron til Sel kommune, jfr. kgl.res. av 10. april 1964, opprettholdes for så vidt angår strekningen fra Kviknegråhø i vest til Øvre Tverglitras sammenløp med Glitra i øst.

Den av departementet i samme forbindelse fastsatte grense mellom Sel og Fron kommuner videre østover i fjellet til grensen mot Folldal kommune i Hedmark fylke, oppheves og fastsettes slik:

Fra nevnte punkt i Glitra (ved utløpet av Øvre Tverglitra) går kommunegrensen østover etter Glitra så langt denne rekker og deretter i dypeste dalbunnen over vannskillet til Musvoldalen, hvor den så følger Musvolåen videre østover til der hvor bekken fra Veslelægerkollen faller ut i Musvolåen. Herfra går grensen i samme østlige hovedretning rettlinjet til høyde 1364 på sørsiden av Musvoldalen. Fra dette punkt svinger den i nordøstlig retning rettlinjet til høyde 1348 på librestet overfor Søndre Benkin, hvorfra den i noe mer nordlig retning, og igjen rettlinjet, går til sørenden av Myldingetjønn (Bergtjønn). Herfra følger grensen djupålen til nordenden av tjønnet og derfra elven fra dette til den ved utløpet av bekken fra Musvoltjønn treffer på grensen mot Folldal kommune, jfr. grenseforlik Folldal - Sel, vedtatt av kommunestyrene henholdsvis 9. september og 5. oktober 1961.

Hvor grensen går etter vassdraget, blir regelen i vassdragsloven av 15. mars 1940 § 3 bestemmende for grensens gang.

(Høydetallene referer seg til NGO's gradteigskart i målestokk 1:50.000, 1718 i Rondane og 1818 IV Atnsjøen).