Forskrift om grensefastsettelse, Folldal og Alvdal kommuner, Hedmark.

DatoFOR-1972-12-15-10
PublisertI 1972 s 1676 II 1972 s 1244
Ikrafttredelse15.12.1972
Sist endret
Endrer
Gjelder forFolldal og Alvdal kommuner, Hedmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om grensefastsettelse, Folldal m.fl.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 15. desember 1972. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

I.

Grensen mellom Folldal og Alvdal kommuner på nordsiden av Folla.

Grensen tar til fra et punkt i Folla i nærheten av den gamle Einunnos rett ut for det sted hvor en skoglinje mellom Folldalsskog og Alvdalsskog munner ut. Herfra går grensen etter Folla østover til den nåværende Einunnos (sammenløpet av Einunna og Folla), derfra videre etter Einnuna til sammenløpet av denne elv og Marsjøåen og så nordetter Marsjøåen til det punkt hvor den rette linje fra Veslevola over den nordligste av Rundhaugene treffer åen litt sydvest for Veslehølivangen.

Reglene i vassdragsloven av 15. mars 1940 § 2 blir bestemmende for grensens nærmere gang.

Navn i denne grensebeskrivelsen er tatt fra Norges geografiske oppmålings rektangelkart 37 D, Folldal.

II.

Grensen mellom Folldal og Tynset kommuner.

Grensen tar til ved det punktet i Marsjøåen, litt sydvest for Veslehølivangen, der den rette linjen mellom Veslevola over den nordligste av Rundhaugene treffer åen, hvor Alvdal kommune motstøter. Herfra går grensen etter Marsjøåen til Vesle Mårsjøen, derfra over Vesle Marsjøen til nordenden av samme, der Mehøbekken faller ut i sjøen. Grensen går så i nordvestlig retning til Marsjøfjell 1523, så i nord-nordøst til Mehø 1404, og derfra i omtrent samme retning til høydepunkt 1168 i nordhellingen av Mehø, så i nordvest til høydepunkt 1218 på en østlig utløper av Bjørntangen og derfra videre i vestlig retning til Bjørntangen 1378. Herfra fortsetter grensen etter grensen for Folldal statsallmenning fram til grensen mot Oppdal kommune.

Grensen går i rette linjer mellom de forannevnte punkter bortsett fra der grensen følger elv eller vann hvor det er forutsetningen at reglene i lov om vassdragene 15. mars 1940, §§ 2 og 3, blir bestemmende for grensens nærmere gang.

Navn og høyder i denne grensebeskrivelsen er tatt fra de siste utgavene av Norges geografiske oppmålings rektangelkart.