Forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-1974-10-09-2
PublisertII 1974 s 249
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2015-10-01-1151
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-1860-05-16-§4, LOV-2011-06-24-29-§8, FOR-2013-04-25-486-§11
Kunngjort
KorttittelStøyforskrift for Oslo

Kapitteloversikt:

Stadfestet av Sosialdepartementet 9. oktober 1974. Endret ved forskrift 1 okt 2015 nr. 1151 (gitt med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 8 annet ledd og forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern § 11). Endret ved forskrift 1 okt 2015 nr. 1151.

I medhold av § 4 i lov av 16. mai 1860, jfr. kgl.res. av 23. mai 1947, stadfester med dette - med unntak av forskriftenes § 8 (om eksplosive varer) - Oslo bystyres vedtak av 24. januar 1974, om forskrifter om begrensning av støy som særskilt tillegg til helseforskriftene for Oslo, stadfestet ved kgl.res. av 1. oktober 1897 og med senere endringer/tillegg, senest av 25. oktober 1948.

Kap. I. Alminnelige bestemmelser om støybegrensning i Oslo.

§ 1.Formål

Forskriften har som formål å beskytte mot støy som kan medføre fare for helseskade. Slik støy kalles i forskriften for helseskadelig støy. Som helseskade regnes:

1.Fysiologiske forstyrrelser, f.eks. alvorlige søvnforstyrrelser.
2.Psykiske forstyrrelser, f.eks. ødelagt trivsel i arbeidssituasjon eller hvileperioder eller andre psykiske lidelser.
3.Organskade, f.eks. hørseltap eller andre somatiske lidelser.
0Endret ved forskrift 1 okt 2015 nr. 1151.
§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter alle former for støy f.eks. fra:

1.Bygge- og anleggsvirksomhet, industri og annen ervervsvirksomhet, servicevirksomhet, reparasjonsarbeid, veivedlikehold, gatefeiing og rengjøring, snøbrøyting, avfallstransport, gressklipping
2.Trafikk i luft, til sjøs og på land.
3.Kilder i og ved boliger og andre bygninger, samt bruk av radio/forsterkeranlegg og andre støyende innretninger utendørs.
4.Anlegg for sport og idrett, skytebaner.
0Endret ved forskrift 1 okt 2015 nr. 1151.
§ 3.Unntak fra forskriften

Bruk av kirkeklokker og av varslingsapparater som er påbudt i eller med hjemmel i lov, omfattes ikke av forskriften.

0Endret ved forskrift 1 okt 2015 nr. 1151.
§ 4.Støy fra maskiner, verktøy, transportmidler o.l.

Bruken av maskiner, verktøy, transportmidler o.l. skal alltid innrettes slik at støysjenansen for omgivelsene blir så liten som forholdene med rimelighet tillater og ikke overstiger grensen for helseskadelig støy.

Enhver som eier eller leier slikt utstyr, skal sørge for at det er slik konstruert, slik utstyrt og i slik stand at støyen blir minst mulig og at bruken ikke fremkaller helseskadelig støy.

I næringsvirksomhet vil det avgjørende for støynivået etter første og annet ledd være hvorvidt støyen overstiger det som anses nødvendig.

0Endret ved forskrift 1 okt 2015 nr. 1151.
§ 5.Nødvendige tiltak ved støyskapende virksomhet

Støyskapende virksomhet av enhver art, herunder garasjeanlegg, bensinstasjoner, pukkverk, flyplass eller annen stedfast virksomhet, må ikke medføre mer støy for omkringboende og andre enn det som anses nødvendig. Vil en etablering, driftsendring eller utvidelse medføre en økning av støyen, plikter eieren eller den som er ansvarlig for driften, å treffe nødvendige tiltak for å redusere støynivået før den nye (utvidede) virksomhet blir satt i gang, jf. § 9.

0Endret ved forskrift 1 okt 2015 nr. 1151.
§ 6.Utendørs bruk av høyttalere

Faste og mobile høyttalere må ikke brukes utendørs i boligstrøk mellom kl. 20.00-07.00, på søn- og helligdager og på offentlige høytidsdager, dersom lyden fra høyttalerne fremkaller helseskadelig støy.

0Endret ved forskrift 1 okt 2015 nr. 1151.
§ 7.Lydavspilling på badeplasser og rekreasjonsområder

På offentlige badeplasser og rekreasjonsområder må utstyr for avspilling av lyd brukes på en slik måte at det ikke oppstår helseskadelig støy.

0Endret ved forskrift 1 okt 2015 nr. 1151.
§ 8.Kommunens virkemidler og tilsyn

Når det foreligger helseskadelig støy, kan kommunen påby at støykilden om nødvendig stoppes eller at støyen begrenses til et nivå som etter omstendighetene må anses forsvarlig.

Kommunen kan også påby at støykilden avbrytes om kvelden og natten mellom visse klokkeslett, på søn- og helligdager og på offentlige høytidsdager. Kommunen skal i sin vurdering legge vekt på at støy i boligområder i den vanlige innsovningsfase mellom kl. 23.00-01.00 såvidt mulig skal unngås.

Kommunen kan innenfor rammen av første og annet ledd fastsette nærmere regler for å begrense skadevirkningene fra forskjellige typer av støykilder.

Kommunen fører tilsyn med at denne forskriften overholdes og kan treffe nødvendige enkeltvedtak med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid kapittel 3.

0Endret ved forskrift 1 okt 2015 nr. 1151.
§ 9.Beregning av økning i støy ved driftsendring o.l.

Før det foretas etablering, driftsendring eller utvidelse av bedrift, garasjeanlegg, bensinstasjon, pukkverk, flyplass eller annen stedfast virksomhet som medfører støy for omkringboende og andre, skal eieren foreta en beregning av hvorvidt dette vil medføre økning av støyen. Kommunen kan kreve at beregningen blir forelagt det.

Viser beregningen at etableringen, driftsendringen eller utvidelsen vil medføre en økning av støyen for omkringboende og andre, plikter eieren eller den som er ansvarlig for virksomheten på eget initiativ å forelegge planene for kommunen som kan pålegge vedkommende å utarbeide forslag til tiltak som vil redusere støyen til et nivå som ikke antas å ville medføre fare for helseskade eller som kommunen etter omstendighetene likevel finner å kunne godta, og å gjennomføre disse tiltak før den nye eller utvidede virksomhet blir satt i gang, jf. § 5.

0Endret ved forskrift 1 okt 2015 nr. 1151.
§ 10.Beregning av trafikkstøy i reguleringsplaner

Kommunen kan kreve at den som fremlegger forslag til ny reguleringsplan til oppsetting av trafikksignaler eller til andre tiltak som kan medføre økt trafikkstøy for dem som bor eller har sitt virke langs veier eller gater som berøres av planen eller tiltaket, samtidig skal fremlegge beregninger over hvor meget støyen vil øke og over støyens utbredelse.

Hvis støyen kan medføre fare for helseskade, skal det også fremlegges forslag til reduksjon av støyen, for så vidt mulig å hindre slik skade.

0Endret ved forskrift 1 okt 2015 nr. 1151.
§ 11.Restriksjoner ved trafikkstøy

Finner kommunen at trafikken i boligområder kan medføre helseskadelig støy, skal det ta opp forslag overfor trafikkmyndighetene om å få innført trafikkrestriksjoner. Disse restriksjoner kan være av generell karakter, gjelde mellom bestemte klokkeslett, eller rettes mot bestemte fremkomstmidler.

0Endret ved forskrift 1 okt 2015 nr. 1151.

Kap. II. Særbestemmelser om støy i bygge- og anleggsvirksomhet.

§ 12.Støygrenser for bygge- og anleggsvirksomhet

I bygge- og anleggsvirksomhet må støyen ikke overskride de støygrenser som er fastlagt i tabell 1 med merknader. Hvilken av de 4 områdetyper som skal få anvendelse i det enkelte tilfelle avgjøres av kommunen. Målingen foretas etter reglene i § 13.

For bygge- og anleggsvirksomhet i omgivelser som ikke uten videre er omfattet av Tabell 1, fastsetter kommunen støygrenser for hvert enkelt tilfelle. Alternativt kan kommunen i slike tilfeller i stedet kreve å få seg forelagt til godkjenning de støyreduserende forholdsregler som treffes.

For impulsiv støy gjelder bestemmelsene i § 14.

0Endret ved forskrift 1 okt 2015 nr. 1151.
§ 13.Støymålinger

Bygge- og anleggsstøy av ikke-impulsiv type og støy som har karakteren av «rask hammerlyd», måles utendørs foran vinduene til naboer som antas å kunne bli sjenert av støyen.

Støymåling utendørs ved bygninger måles med mikrofon plassert 2 meter foran fasaden eller direkte på bygningsflaten, som angitt i NS-ISO 1996-2. Lydtrykknivået skal inkludere refleksjonsbidraget fra fasaden. Ved måling direkte på bygningsflaten skal 3 dB trekkes fra måleresultatene.

Måleinstrumenteringen skal minst tilfredsstille de krav som stilles i den til enhver tid gjeldende standard fra International Electrotechnical Commission for denne typen utstyr. Målingene skal utføres med veiefilter A og med en instrumentinnstilling som svarer til «Fast» slik det er spesifisert i NEK IEC 61672-1, og er også vist i NS 8175.

Støy som har karakteren av «rask hammerlyd», eller støy som inneholder en eller flere tydelige toner, er å betrakte som 5 dB mer støyende enn den målte verdi. Målte A-veide lydtrykknivåer korrigeres i slike tilfeller ved å legge til 5 dB før de sammenlignes med grenseverdiene.

For støy i tidsrommet kl. 07.00–23.00 skal støyens tidsmidlede lydnivå, Lp,A,T , legges til grunn for vurderingen. Lp,A,T er definert i samsvar med SN-ISO/TR 25417, og måles for en valgt måleperiode på 30 minutter som gir et representativt bilde av støybildet.

For støy i tidsrommet kl. 23.00–07.00 bestemmes høyeste verdi av maksimalt lydtrykknivå, Lp,AF,max . Utslag som åpenbart ikke er karakteristisk for støyen fra virksomheten skal ikke tas i betraktning.

0Endret ved forskrift 1 okt 2015 nr. 1151.
§ 14.Støygrenser for impulsiv støy

Arbeider som forårsaker impulsiv støy (smell fra sprengning, fallhammer o.l.) må ikke foretas i de områder og til de tider som i Tabell 1 er belagt med støygrenser, uten at kommunen på forhånd har godkjent de støyreduserende forholdsregler som treffes.

0Endret ved forskrift 1 okt 2015 nr. 1151.
§ 15.Stille perioder

I boligområder skal det være en «stille periode» i tidsrommet kl. 23.00-01.00. I denne periode skal all støyende bygge- og anleggsvirksomhet innstille.

Kap. III. Særlige bestemmelser.

§ 16.Dispensasjon

Kommunen kan i det enkelte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i kap. I.

Kommunen kan likeledes dispensere fra bestemmelsene i kap. II når det er nødvendig for å få utført livsviktige arbeider eller kortvarig arbeide som ivaretar vesentlige samfunnsmessige interesser eller når det foreligger andre særlige grunner.

Dispensasjon fra støygrensebestemmelsene kan også gis for bygge- og anleggsvirksomhet på steder der det alminnelige bakgrunnsstøynivået er så høyt at de støygrenser og forbud som er angitt i tabell 1, vil virke urimelige. I slike situasjoner kan kommunen etter vurdering tillate et støynivå på inntil 5 dB over det normale bakgrunnsstøynivået på stedet.

0Endret ved forskrift 1 okt 2015 nr. 1151.
§ 17.Tilsyn

Forskriften gir utfyllende bestemmelser til forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern. Forskriften gjør ellers ingen innskrenkning i det øvrige regelverket om støy.

0Endret ved forskrift 1 okt 2015 nr. 1151.
§ 18.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra den dag departementet bestemmer.

0Endret ved forskrift 1 okt 2015 nr. 1151 (tidliger § 19).
 

Tabell 1: Grenser for tillatt støy fra bygge- og anleggsvirksomhet i Oslo1 2

Angitt som A-veid lydtrykknivå i dB

ÅrstidDagKveldNatt
Sommer 16/5–15/907.00–19.0019.00–23.0023.00–07.00
Vinter 16/9–15/5Lp,A,T Lp,A,T Lp,AF,max
1. Boliger3Sommer
Vinter
70
70
65
65
55
60
2. Sykehus og pleieinstitusjonerSommer
Vinter
50
55
50
55
Forbud mot støyende virksomhet
3. Skoler og barnehager4Sommer
Vinter
60
65
60
65
Ingen grense
4. Kontorer
 Forretninger
 Industri
Hele året70Ingen grenseIngen grense
1Tabellen gjelder ikke impulsiv støy.
2For kortvarige arbeider på dagtid gjøres følgende lempninger av de støygrenser som er satt i Tabell 1:

Ved arbeider som totalt pågår kortere tid enn 1 uke, innrømmes et tillegg på 5 dB.

Ved arbeider som pågår kortere tid enn 2 timer pr. dag, innrømmes et tillegg på 5 dB.

For kveldstid og nattetid gis ingen lempninger for kortvarige arbeider.

3«Stille periode» mellom kl. 23.00–01.00, jf. § 15.
4Ved skoler og barnehager er det ingen restriksjoner utenom åpningstid.
0Endret ved forskrift 1 okt 2015 nr. 1151.