Forskrift om grenseregulering, Skien og Porsgrunn kommuner, Telemark.

DatoFOR-1974-11-29-12
PublisertII 1974 s 281
Ikrafttredelse29.11.1974
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkien og Porsgrunn kommuner, Telemark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Skien m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 29. november 1974. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av § 1 i lov av 21. desember 1956 (jfr. lovendring 7. juni 1968) om endring i kommunal inndeling blir bestemt:

1.

Med virkning fra 1. januar 1975 foretas mellom Skien og Porsgrunn kommuner i Telemark fylke et makeskifte av grunn og dermed en grenseregulering slik at et område på ca. 280 m² i den nordlige del av byggefeltet i Bogerlia blir overført fra Skien til Porsgrunn, mens den østre del på noe over 450 m² av den regulerte tomt på Tårnfjellet blir overført fra Porsgrunn til Skien, jfr. foreliggende forslag til bebyggelse på området.

2.

Mulige kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av inndelingsendringen, deles likt mellom Skien og Porsgrunn kommuner.

3.

Denne resolusjon trer i kraft straks.