Forskrift om kommunedeling Tolga-Os, Hedmark.

DatoFOR-1975-06-06-4
PublisertII 1975 s 221
Ikrafttredelse06.06.1975
Sist endret
Endrer
Gjelder forTolga-Os kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunedeling, Tolga-Os

Fastsatt ved kgl.res. av 6. juni 1975 i medhold av lov av 21. desember 1956 om endring i kommunal inndeling. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

1.

Den ved kgl.res. 22. november 1974, jfr. Stortingets vedtak 10. april 1975, vedtatte deling av Tolga-Os herredskommune i Hedmark fylke i de to tidligerer herredskommuner gjennomføres fra 1. januar.

2.

Navnene på de nye kommuner skal være Tolga og Os.

3.

Kommunestyret i den nye Tolga kommune skal i perioden 1. januar - 31. desember 1979 ha 19 medlemmer. Kommunestyret i den nye Os kommune skal i samme periode ha 17. medlemmer. Valgting holdes ved det ordinære kommunevalg høsten 1975.

Ved dette valg og ved fylkestingsvalg regnes kommunen alt som delt.

Manntallet føres av nåværende mantallsfører i Tolga-Os kommune, men atskilt for hver av de nye kommuner. Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i de nye kommuner som valgstyret bestemmer.

Valgstyret for den nye Tolga kommune skal bestå av de formannskapsmedlemmer som er bosatt på Tolga-området, og manntallsføreren.

Valgstyret for den nye Os kommune skal beså av de formannskapsmedlemmer som er bosatt på Os-området, supplert med 3 medlemmer valgt blandt kommunestyrets medlemmer fra dette området, og mantallsføreren.

Valgstyrene velger selv sine formenn og kalles første gang sammen av ordføreren i Tolga-Os.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.

Fylkesmannen i Hedmark kaller de nyvalgt kommunestyrer i de nye Tolga og Os kommuner inn til konstiturernde møter snarest mulig etter valget.

5.

De nyvalget kommunale organer skal før 1. januar 1976 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre delingen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Tolga-Os kommune.

6.

Budsjettene for de nye kommuner for 1976 skal vedtas av de nyvalgte kommunestyrer. For disse budsjettbehandlinger gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.

7.

De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Tolga-Os kommune skal fortsatt gjelde for de nye Tolga og Os kommuner inntil nye alminnelige vedteker for disse kommuner er gitt.

8.

Denne resolusjon trer i kraft straks.