Forskrift om deling av Moskenes og Flakstad kommuner, Nordland.

DatoFOR-1975-06-06-5
PublisertII 1975 s 219
Ikrafttredelse06.06.1975
Sist endret
Endrer
Gjelder forMoskenes og Flakstad kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om deling av kommuner, Moskenes m.fl.

Fastsatt ved kgl.res av 6. juni 1975 i medhold av lov av 21. desember 1956 om kommunal inndeling. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av lov av 21. desember 1956 om endring i kommunale inndelinger blir bestemt:

1.

Den ved kgl.res. 22. november 1974, jfr. Stortingets vedtak 10. april 1975, vedtatte deling av Moskenes herredskommune i Nordland fylke i de to tidlingere herredskommuner gjennomføres fra 1. januar 1976.

2.

Navnene på de nye kommuner skal være Moskenes og Flakstad.

3.

Kommunestyrene i de nye Moskenes og Flakstad kommuner skal i perioden 1. januar 1976 - 31. desember 1979 ha 17 medlemmer. Valgting holdes ved det ordinære kommunevalg høsten 1975.

Ved dette valg og fylkestingsvalget regnes kommunen alt som delt.

Manntallet føres av nåværende manntallsfører i Moskenes kommune, men atskilt for hver av de nye kommuner. Utlegging av manntallet etter kommunevalgloven § 5 skjer på de steder i de nye kommuner som valgstyrene bestemmer.

Valgstyret for den nye Moskenes kommune skal bestå av de formannskapsmedlemmer som er bosatt på Moskenes-området, supplert med 2 medlemmer valgt blant kommunestyrets medlemmer fra dette området, og manntallsføreren.

Valgstyret for den nye Flakstad kommune skal bestå av de formannskapsmedlemmer som er bosatt på Flakstad-området, supplert med 1 medlem valgt blant kommunestyrets medlemmer fra dette området, og manntallsføreren.

Valgstyrene velger selv sine formenn og kalles første gang sammen av ordføreren i Moskenes.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.

Fylkesmannen i Nordland kaller de nyvalgte kommunestyrer i de nye Moskenes og Flakstad kommuner inn til konstituerende møter snarest etter valget.

5.

De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1976 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre delingen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Moskenes kommune.

6.

Budsjettene for de nye kommuner for 1976 skal vedtas av de nyvalgte kommunestyrer. For disse budsjettbehandlinger gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.

7.

De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Moskenes kommune, skal fortsatt gjelde i de nye Moskenes og Flakstad kommuner inntil nye alminnelige vedtekter for disse kommuner er gitt.

8.

Denne resolusjon trer i kraft straks.