Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Asker kommune, Akershus.

DatoFOR-1975-09-19-4518
PublisertII 2005 hefte 3
Ikrafttredelse19.09.1975
Sist endretFOR-2007-12-04-1504 fra 01.01.2008
Endrer
Gjelder forAsker kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931-§11-1
Kunngjort06.07.2005
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Asker

Fastsatt av Asker kommunestyre 19. september 1975 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-1. Endret ved forskrifter 31 mai 2005 nr. 756 (forskriften kunngjort i sin helhet), 4 des 2007 nr. 1504 fra 1 jan 2008 (forskriften kunngjort i sin helhet).

1. Gebyrplikt
1.1 Plikten til å betale vann- og/eller avløpsgebyrer gjelder:
-Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller gjennom privat samleledning.
-Eiendom som bygningsrådet i medhold av plan- og bygningslovens § 65, § 66 eller § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
1.2 Eieren står ansvarlig for gebyrene. For eiendom som er bortfestet, betaler festeren i stedet for grunneieren. 
2. Definisjon av avløpsledning

Med avløpsledning forstås i disse forskrifter separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og industriproduksjon (avløpsledning) og ledninger for tak-, drens- og overvann (overvannsledninger). 

3. Gebyrform

Gebyrene omfatter:

-Tilknytningsgebyr for vann
-Tilknytningsgebyr for avløp
-Årsgebyr for vann
-Årsgebyr for avløp. 
4. Gebyrsatser

Gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer. 

5. Restriksjoner på vannleveranse m.m.
5.1 Restriksjoner for vannforbruket eller kortere avbrudd i vannleveranse eller mottak av spillvann, gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene.
5.2 For bruk av vann til spredningsanlegg og hagevanning gjelder følgende særskilte bestemmelser:
a.Nye abonnenter for bruk av vann til spredningsanlegg på friareal for gartnerier, hagemessig jordbruk og småbruk tillates ikke. De som tidligere har hatt tillatelse til bruk av ovennevnte spredningsanlegg kan bruke vann gjennom måler inntil den dato som hvert år blir fastsatt av rådmannen ved avertering herom. Vann og vanning av kulturer under glass for gartnerier skal leveres gjennom måler.
b.Til hagevanning må kun benyttes 1 slange (spreder) i hager inntil 2 dekar, 2 slanger inntil 4 dekar. Hagevanning på større areal enn 4 dekar tillates vanligvis ikke. Slangene må ikke være større enn 3/4", og munnstykke og spredere må ikke ha større åpning enn 3/16".
c.Hagevanning med slange må bare foregå til tider og på dager som rådmannen fastsetter for de enkelte strøk. Hvis vannverkets tarv krever det, kan rådmannen fastsette midlertidig totalforbud mot bruk av vann til hagevanning og annet utvendig vannforbruk gjennom slange.
d.Ved overtredelse av reglene for hagevanning eller bruken av spredningsanlegg på friareal, oppkreves et tilleggsgebyr stort kr 500,- samtidig som kranen blir avstengt og plombert. Vannet for hagevanning/spredningsanlegg blir ikke påsatt før 14 dager etter at tilleggsgebyret er betalt. 
6. Arealberegningsmetode
6.1 I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal gebyrpliktig areal i m² beregnes etter NS-3940, pkt. 6.4 bruksareal (BRA) med følgende endringer:
-Uinnredede bygningsvolumer som tilfredsstiller standardens krav til høyde og bredde inngår i beregningsgrunnlaget, jf. NS-3940, pkt. 4, selv om andre vilkår nevnt i pkt. 4 ikke er oppfylt.
-Det gjøres ikke fradrag for kanaler, sjakter, skillevegger og tykke innervegger.
-Garasjer medregnes ikke.
-For industri- og forretningsbygg tas arealer som er prosjektert som lagerrom og som benyttes til dette ikke med i beregningsgrunnlaget. 
7. Tilknytningsgebyrer
7.1 Tilknytningsgebyr for vann- og/eller avløp skal betales:
-Ved nybygg eller ved utvidelse av eksisterende bygg, dersom utvidelsen er større enn 20 m² .
-Når eldre bebygd eiendom, som har hatt privat vannforsyning eller avløpsordning, blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsanlegg, eller blir krevd tilknyttet av bygningsrådet etter reglene i pkt. 1.1 foran.
-Ved eventuell gjenoppbygging etter riving eller brann beregnes gebyr for differansen mellom gammelt og nytt hus. Tilknytningsgebyrer oppkreves ikke på ubebygde eiendommer.
7.2 Tilknytningsgebyrene fastsettes i forhold til bebyggelsens størrelse. Kommunestyret kan fastsette minimumsgebyr.
7.3
I.Tilknytningsgebyr for boliger/leiligheter:

For nybygg eller tilbygg på 20 m² eller mindre betales ikke avgift.

For nybygg eller utvidelser over 20 m² kr 145,-/m2 + mva fra og med første m² .

Gjelder tilknytningen bare vann eller avløp, halveres tilknytningsgebyret.

II.Tilknytningsgebyr for kontor, erverv og industri:

For nybygg eller tilbygg på 20 m² eller mindre betales ikke avgift.

For nybygg eller utvidelser over 20 m² kr 100,-/m2 + mva fra og med første m² .

Gjelder tilknytningen bare vann eller avløp, halveres tilknytningsgebyret.

7.4 Tilknytningsgebyrene skal være innbetalt innen 3 mnd. fra fakturadato og før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest blir gitt. For eiendom som bygningsrådet krever tilknyttet, kan bygningsrådet bestemme forfallstidspunktet for tilknytningsgebyret. 
8. Årsgebyr
8.1 Årsgebyr for vann- og/eller avløp skal betales for eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
8.2 Inntil videre kreves ikke årsgebyr for ubebygde eiendommer.
8.3 Årsgebyrene skal være basert på målt eller stipulert vannforbruk med de reservasjoner som ellers følger av disse forskrifter. Nye abonnenter skal betale årsgebyr etter målt forbruk.
8.4 Eiendom som har godkjent vannmåler betaler årsgebyr for både vann og avløp i henhold til målt vannforbruk og gjeldende m³ -pris. Dersom avløpsmengden er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan avløpsgebyret baseres på en stipulert mengde som bestemmes av rådmannen. Vanning av utearealer gir ikke grunnlag for reduksjon av avløpsmengden. For installasjon og bruk av vannmålere gjelder bestemmelsene i punkt 10.
8.5Eksisterende eiendom tilkoblet før 19. januar 1988 som ikke betaler gebyr etter målt vannforbruk, skal betale årsgebyr for vann- og/eller avløp i henhold til stipulert mengde basert på bebyggelsens størrelse, beregnet etter regler vedtatt av kommunestyret 18. september 1975 punkt 6.

Pr. leilighet:

0-60 m² areal - 100 m³vannforbruk/avløpsmengde
61-200 m² areal - 250 m³vannforbruk/avløpsmengde
201-250 m² areal - 300 m³vannforbruk/avløpsmengde
251-300 m² areal - 350 m³vannforbruk//avløpsmengde
301-350 m² areal - 400 m³vannforbruk/avløpsmengde
351 og over m² areal - 500 m³vannforbruk/avløpsmengde
 
8.6 Alle årsgebyrer beregnes for nybygg fra og med den første i den måned brukstillatelse er gitt, evt. ved innflytting. Ved tilbygg, ett år etter at byggetillatelse er gitt. Ved eldre bygninger når tilknytning skjer. For eiendom som bygningsrådet har krevd tilknyttet i medhold av reglene i pkt. 1.1 foran, vil årsgebyret begynne å løpe fra den frist som er satt for tilknytningen. Tidligst 1 år etter at kravet er stilt.

Når vannforsyning til en eiendom opphører, regnes del av måned som hel måned. For sommerledninger beregnes vanngebyret for hele året og etter de samme regler som for andre abonnenter.

8.7 For at årsgebyret for en eiendom midlertidig skal opphøre, må vannledningen avstenges og plomberes av kommunalteknisk avdeling. Skriftlig melding må innsendes. Perioden for avstengingen må være minst ½ år. For avstenging og påsetting skal den gebyrpliktige betale et tilleggsgebyr på kr 500,-. 
9. Tillegg i årsgebyret
9.1 Hvor avløpets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et tillegg til avløpsgebyret. Tilleggets størrelse fastsettes av rådmannen.
9.2 Gebyrpliktige som unnlater å etterkomme pålegg om å fjerne eller kortslutte privat septiktank eller å tilknytte avløpet til offentlig avløpsanlegg kan av rådmannen pålegges å betale et tillegg til avløpsgebyret. Tillegget utgjør 200 % av eiendommens ordinære avløpsgebyr, og beregnes for hvert påbegynt kvartal. Tilleggsgebyret løper inntil pålegget er etterkommet.
9.3 Gebyrpliktig som unnlater å etterkomme pålegg om å utbedre lekkasjer på eiendommens vannledning, montere vannmåler eller å utbedre mangler ved avløpsanlegg/sanitærutstyr som medfører økt belastning på ledninger eller renseanlegg, kan av rådmannen pålegges å betale et tillegg til vann- og/eller avløpsgebyret. Tillegget skal utgjøre 200 % av eiendommens ordinære vann- og/eller avløpsgebyr, og beregnes for hvert påbegynt kvartal. Tilleggsgebyret løper inntil pålegget er etterkommet. 
10. Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmålere
10.1 Eksisterende bebyggelse skal installere vannmåler i forbindelse med forandring ved sanitære installasjoner, og tilbygg uten sanitære installasjoner.
10.2 For eiendommer med installert vannmåler gjelder følgende bestemmelser:
-Vannmåleren bekostes av kommunen og er kommunens eiendom. Rådmannen bestemmer type, plassering og størrelse av måleren.
-Utgifter til installasjon eller eventuelt flytting av måleren betales av leieren.
-Leieren betaler en årlig målerleie som fastsettes av kommunestyret. Leieren skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesing og vedlikehold. Blir en måler borte eller skadet, skal leieren omgående melde dette til kommunalteknisk avdeling. Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade.
-Rådmannen avgjør hvem som skal stå for installasjon og vedlikehold, samt eventuell flytting, bytting eller fjerning av måleren.
-Rådmannen kan etter skriftlig søknad fra leieren gå med på kontroll av vannmåleren. Viser kontrollen feil på minst 5 %, utføres justeringen, eventuelt utskifting av måleren, uten utgifter for leieren. I motsatt fall betales omkostningene av leieren.
-Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, justeres gebyret for den perioden det er tvil om etter gjennomsnittet for de 3 nærmeste avlesningsperioder før feilen er oppstått. 
11. Innbetaling av årsgebyr
11.1 Gebyret fordeles på to terminer pr. år. For eiendom som betaler etter målt forbruk, kan det utskrives à kontobeløp for første termin, og avregning foretas for annen termin etter måleravlesning. Rådmannen pålegger den gebyrpliktige å lese av måleren og gi melding til kommunalteknisk avdeling om avlesningen. Ved manglende måleravlesning kan forbruket fastsettes skjønnsmessig.
11.2 Dersom årsgebyret ikke er betalt innen 30 dager etter at den gebyrpliktige har mottatt annen gangs varsel om innbetaling, kan rådmannen, når kommuneoverlegen ikke motsetter seg det, stenge den kommunale vannforsyning til eiendommen. For oppmøte i forbindelse med avstengning og påsetting av vannforsyning skal den gebyrpliktige betale et tilleggsgebyr på kr 500,-.
11.3 Krav på gebyrer er med hensyn til pantesikkerhet og inndrivelse, likestillet med skatt av fast eiendom. 
12. Særlig beregningsregler og avtaler
12.1 For industribedrifter, jordbruksvirksomhet og virksomhet som har særlig stort eller lite vannforbruk og/eller avløpsmengde, eller som har avløp som i sammensetning avviker vesentlig fra vanlig husholdningsavløp, kan tilknytnings- og årsgebyrer fastsettes etter avtale med rådmannen. Avtalen kan sies opp av begge parter med ett års varsel.
12.2 Såvel kommunen som den gebyrpliktige i henhold til pkt. 12.1 kan kreve årsgebyret for vann basert på målt vannforbruk. Når det er samsvar mellom mengden av vannforsyning og avløp kan på tilsvarende måte begge parter kreve årsgebyret både for vann og avløp basert på målt vannforbruk. Partene kan også kreve at årsgebyret for avløp blir basert på målt avløpsmengde så fremt dette er teknisk gjennomførbart. Måler for avløp må bekostes av den gebyrpliktige.
12.3 Tilfeldig vannlevering. For eiendommer som i alminnelighet ikke får vann fra vannverket men benytter andre vannkilder, og som for et enkelt tilfelle har tillatelse til å motta vann fra kommunens vannverk, betaler et gebyr pr. m³ vann etter samme gebyrsats som for ordinært årsgebyr for vann.
13. Klagesaker mv.

Enkeltvedtak som fattes i henhold til denne forskrift, og hvor det ikke er statlig klageinstans, kan av den gebyrpliktige påklages til kommunens særskilte klageutvalg, jf. forvaltningsloven 10. februar 1967 § 28, 2. ledd. 

14. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 19. september 1975.