Forskrift om deling av Salangen kommune, Troms.

DatoFOR-1976-07-23-4
PublisertII 1976 s 235
Ikrafttredelse23.07.1976
Sist endret
Endrer
Gjelder forSalangen kommune, Troms
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om deling av kommune, Salangen

Fastsatt ved kgl.res. av 23. juli 1976. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av lov av 21. desember 1956 om endring i kommunal inndeling blir bestemt:

1.Delingen av Salangen kommune i Troms fylke i de to tidligere kommuner Salangene og Lanvangen, men slik at Lavangsnes skal tilhøre Salangen, vedtatt av Stortinget 31. mai 1976, blir gjennomført fra 1. januar 1977.
2.Navnene på de nye kommunene skal være Salangen og Lavangen.
3.Kommunestyrene i de nye Salangen og Lavangen kommuner skal i perioden 1. januar 1977 - 31. desember 1979 ha henholdsvis 21 og 17 medlemmer.

Valgting holdes mandag 11. oktober 1976. Ved dette valget skal kommunen alt regnes som delt.

Mantallet skal føres av nåværende manntallsfører i Salangen kommune, men særskilt for hver av de nye kommunene. Utlegging av mantallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i de nye kommuner som valgstyrene bestemmer.

Valgstyret for den nye Salangen kommune skal bestå av 4 formannskapsmedlemmer bosatt på området, og manntallsføreren.

Valgstyret for den nye Lavangen kommune skal bestå av 3 formannskapsmedlemmer fra området, og manntallsføreren.

Valgstyrene velger selv sine formenn og blir første gang sammenkalt av ordføreren i Salangen.

Ved valet gjelder bestemmelsene om kommunestyrevalg i lov 10. juli 1925 om kommunestyrevalg om fylkestingsvalg så langt de passer - med følgende unntak:

I § 3 annet og tredje ledd gjelder datoen 1. august istedenfor 1. juli.

I § 3 fjerde ledd gjelder datoen 26. august istedenfor dagen 2 måneder før valget.

I § 5 annet ledd gjelder datoen 10. august isedenfor 1. juni.

I § 15 annet ledd gjelder datoen 31. august istedenfor 3 måneder før valgdagen.

§ 22 c gjelder bare i de kommuner hvor det skal holdes valgting.

4.Fylkesmannen i Troms kaller de nyvalgte kommunestyrer i de nye Salangen og Lavangen kommuner inn til konstituerende møte snarest munlig etter valget, jfr. § 7 i kommuneloven.
5.De nyvalgt kommunale organer skal før 1. januar 1977 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre delingen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Salangen kommune.
6.Budsjettene for de nye kommuner for 1977 skal vedtas av de nyvalgte kommunestyrer. For disse budsjettbehandlinger gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.De allminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Salangen kommune, skal forsatt gjelde i de nye Salangen og Lanvangen kommuner inntil nye alminnlige vedtekter for disse kommuner er gitt.
8.Valg etter §§ 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79 i domstolloven, holdes i de nye kommuner henholdsvis av de nyvalgte kommunestyrer og av de nyvalgte formannskap og manntallsførerne. De som velges skal gjøre tjeneste til utgangen av 1979.
9.Denne resolusjonen trer i kraft straks.