Forskrift om fraskilling av tidl. Sømna kommune fra Brønnøy kommune, Nordland.

DatoFOR-1976-07-23-5
PublisertII 1976 s 233
Ikrafttredelse23.07.1977
Sist endret
Endrer
Gjelder forSømna og Brønnøy kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
Rettet11.09.2007, rettet skrivmåte i nr. 1.
KorttittelForskrift om deling av kommune, Sømna

Fastsatt ved kgl.res. av 23. juli 1976. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

1.Fraskillingen av tidligere Sømna kommune, unntatt Hongsetbygda, fra Brønnøy kommune i Nordland fylke som egen herredskommune, vedtatt av Stortinget 31. mai 1976, gjennomføres fra 1. januar 1977.
2.Navnet på den fraskilte kommunen skal være Sømna.
3.Kommunestyrene i den nye Sømna kommune og i gjenværende Brønnøy kommune skal i perioden 1. januar 1977 - 31. desember 1979 ha henholdsvis 17 og 33 medlemmer.

Valgting holdes mandag 11. oktober 1976. Ved dette valget regnes Sømna alt som fraskilt.

Manntallet føres av nåværende manntallsfører i Brønnøy kommune, men særskilt for den nye Sømna og gjenværende Brønnøy kommune. Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i de nye kommuner som valgstyrene bestemmer.

Valgstyret for den nye Sømna kommune skal bestå av de formannskapsmedlemmer som er bosatt på Sømna-området, supplert med 2 medlemmer valgt blandt kommunestyremedlemmene fra Sømna, og manntallsføreren.

Valgstyret for gjenværende Brønnøy kommune skal bestå av formannskapsmedlemmene fra dette område og manntallsføreren.

Valgstyrene velger selv sine formenn og kalles første gang sammen av ordføreren i Brønnøy. Ved valget gjelder bestemmelsene om kommunestyrevalg i lov 10. juli 1925 om kommunestyrevalg og fylkestingsvalg så langt de passer - med følgende unntak:

I § 3 annet og tredje ledd gjelder datoen 1. august i stedet for 1. juli.

I § 3 fjerde ledd gjelder datoen 26. august i stedet for dagen 2 måneder før valget.

I § 5 annet ledd gjelder datoen 10. august i stedet for 1. juni.

I § 15 annet ledd gjelder datoen 31. august i stedet for 3 måneder før valgdagen.

§ 22 c gjelder bare i kommuner hvor det skal holdes valgting.

4.Fylkesmannen i Nordland kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Sømna kommune inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1977 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre fraskillingen av Sømna, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungeredne organer i Brønnøy kommune.
6.Budsjettene for den nye Sømna kommune og for gjenværende Brønnøy kommune for 1977 skal vedtas av de nyvalgte kommunestyrer. For disse budsjettbehandlinger gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommunloven.
7.De alminnelig vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Brønnøy kommune skal gjelde i den nye Sømna kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommunen er gitt.
8.Valg etter §§ 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79 i domstolloven, holdes i den nye Sømna kommune og i gjenværende Brønnøy kommune av henholdsvis de nyvalgte kommunestyrer og av de nyvalgte formannskap og manntallsførerne. De som velges skal gjøre tjeneste til utgangen av 1979.
9.Denne resolusjonen trer i kraft straks.