Forskrift om deling av Hole og Ringerike kommuner, Buskerud.

DatoFOR-1976-07-23-7
PublisertII 1976 s 229
Ikrafttredelse23.07.1976
Sist endret
Endrer
Gjelder forHole og Ringerike kommuner, Buskerud
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om deling av kommuner, Hole m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 23. juli 1976. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av lov av 21. desember 1956 om endring i kommunal inndeling blir bestemt:

1.Fraskillingen av Hole som egen herredskommune fra Ringerike bykommune i Buskerud fylke, vedtatt av Stortinget 31. mai 1976, gjennomføres fra 1. januar 1977.
2.Navnet på den fraskilte kommunen skal være Hole.
3.Kommunestyrene i den nye Hole kommune og i gjenværende Ringerike kommune skal i perioden 1. januar - 31. desember 1979 ha henholdsvis 21 og 69 medlemmer.

Valgting holdes mandag 11. oktober 1976.

Ved dette valg regnes Hole kommune alt som fraskilt.

Manntallet føres av nåværende manntallsfører i Ringerike kommune, men atskilt for den nye Hole og gjenværende Ringerike kommune. Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i de nye kommuner som valgstyrene bestemmer.

Valgstyret for den nye Hole kommune skal bestå av de formannskapsmedlemmer som er bosatt i Hole, eventuelt supplert med representanter som formannskapet velger blandt kommunestyremedlemmene fra Hole, og manntallsføreren.

Valgstyret for gjenværende Ringerike kommune skal bestå av de formannskapsmedlemmer som er bosatt på dette området, eventuelt supplert med representanter som formannskapet velger blandt kommunestyremedlemmene fra samme område, og manntallsføreren.

Valgstyrene velger selv sine formenn og kalles første gang sammen av ordføreren i Ringerike.

Ved valget gjelder bestemmelsene om kommunestyrevalg i lov 10. juli 1925 om kommunestyrevalg og fylkestingsvalg så langt de passer - med følgende unntak:

I § 3 annet og tredje ledd gjelder datoen 1. august i stedet for 1. juli.

I § 3 fjerde ledd gjelder datoen 26. august i stedet for dagen 2 måneder før valget.

I § 5 annet ledd gjelder datoen 10. august i stedet for 1. juni.

I § 15 annet ledd gjelder datoen 31. august i stedet for 3 måneder før valgdagen.

§ 22 c gjelder bare i de kommuner hvor det skal holdes valgting.

4.Fylkesmannen i Buskerud kaller det nyvalgte kommunstyre i den nye Hole kommune inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1977 i den utstrkning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre fraskillingen av Hole, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Ringerike kommune.
6.Budsjettene for den nye Hole kommune og for gjenværende Ringerike kommune skal vedtas av de nyvalgt kommunestyrer. For disse budsjettforhandlinger gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.De alminnelige vedtekter og forskrifter som gjelder i nåværende Ringerike kommune, skal fortsatt gjelde i den fraskilte Hole kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommunen er gitt.
8.Valg etter §§ 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79 i domstolloven, holdes i den nye Hole kommune og i gjenværende Ringerike kommune henholdsvis av de nyvalgte kommunestyrer og av de nyvalgte formannskap og manntallsførerne. De som velges, skal gjøre tjeneste til utgangen av 1979.
9.Denne resolusjon trer i kraft straks.