Forskrift om grenseregulering, Tune og Sarpsborg kommuner, Østfold

DatoFOR-1979-09-07-1
PublisertII 1979 s 373
Ikrafttredelse01.01.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forSarpsborg og Tune kommuner, Østfold
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Tune m.fl

Fastsatt ved kgl.res. av 7. september 1979. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av § 1 i lov 21. desember 1956 nr. 3 om endring i kommunal inndeling overføres følgende eiendommer fra Tune kommune i Østfold fylke til Sarpsborg kommune i samme fylke:

a)Del av gnr. 1 bnr. 1, del av gnr. 1 bnr. 5, gnr. 1 bnr.3, del av gnr. 1 bnr. 4 (Maugesteneiendommene), gnr. 1 bnr. 1 bnr. 7 (Sportshallen) og gnr. 1 bnr. 9 (Baterød 2), og
b)del av Landegård (Sarpsborg kommunes eiendom beliggende i Tune kommune).

Overføringen skjer med virkning fra 1. januar 1980.

Den nye grensen mellom de to kommuner for så vidt gjelder det området som er nevnt undet pkt. a går fra det punkt som oppstår der den gamle grensen mellom de to kommuner treffer hovedbølgrensen mellom Skjøren Østre gnr. 61 og Maugsten Østre, gnr. 1 i en avstand av 95 m. Dette punkt er nytt og gis betegnelsen nr. 51. Herfra i hovedsak i nordlig retning følger så den nye grensen mellom de to nevnte gårdsbruk ca 1.770 m til grense mot Holleby ca. 250 m i østligs retning til fylkesveg B-553 og følger denne vegs vestside ca 1.000 m mot sør til geopunkt 1.190. Herfra går grensen ca.130 m mot sørøst til retning med høyspent luftlinje, følger tilnærmet linjens retning ca 370 m i sørvestlig retning og herfra ca 220 m mot østsørøst til Glomma som følger ca 300 m tilbake til by-sten nr. 20.

Omredigert grensebeskrivelse blir gitt etter at grensestenene er montert og koordinatbestemt. Dette vil bli inntatt i den tilhørende skylddelingsforretning.

For så vidt angår parsell som nevnt under pkt. b er grensebeskrivelsen følgende:

Grensen tar til 7 m nord for by-sten 40, følger nordgrense av tomt 318 av gnr. 62 bnr. 41, og videre østgrensen av tomt 410 av gnr. 62 bnr. 41 og øst- og nordgrensen for tomt 155 av gnr. 62 bnr. 41. Videre østgrensen for gnr. 62 bnr. 247 og tomt 180 av gnr. 62 og bnr. 41 fram til senter av Løypevegen som følges fram til by-sten 41.