Vedtak om endring av del av kommunegrense mellom Hedrum og Lardal kommuner, Vestfold.

DatoFOR-1982-08-20-1323
PublisertII 1982 s 555
Ikrafttredelse01.01.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forHedrum og Lardal kommuner, Vestfold
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr.om endr. kommunegr., Hedrum og Lardal

Fastsatt ved kgl.res. av 20. august. 1982. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av § 1 i lov 21. desember 1956 nr. 3 om endring i kommunal inndeling overføres deler av gnr. 116 bnr. 1 og 2 i Hedrum kommune i Vestfold fylke til Lardal kommune i samme fylke. Overføringen skjer med virkning fra 1. januar 1983.

Den nye grensen mellom de to kommuner for så vidt gjelder det området som er nevnt, går med utgangspunkt i kommunegrensen i sørøstre hjørne av Berganmoen industriområde i retning sørover langs rv. 8 til et punkt sør for innkjøringen til Bergangata (gamle rv. 8), en strekning på ca. 380 m. Grensen følger så på sørsiden av denne vegen i nordøstlig retning til den støter på eksisterende kommunegrense som fortsetter langs vegen i samme retning. Grensen trekkes nærmere bestemt i eiendomsgrensen mellom veggrunn og tilstøtende eiendommer.

Omredigert grensebeskrivelse blir gitt etter at grensestenene er montert og koordinatbestemt. Dette vil bli inntatt i den tilhørende skylddelingsforretning.