Forskrift om alminnelig forhøyelse av høyeste lovlige leie og utlikningsbeløp for vedlikehold for boliger i hus oppført før 8. april 1940 i Oslo, Bergen og Trondheim kommuner, Oslo, Hordaland og Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1982-12-10-1742
PublisertII 1982 s 744
Ikrafttredelse01.01.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo, Bergen og Trondheim kommuner, Oslo, Hordaland og Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1967-07-07-13-§7, LOV-1967-07-07-13-§10og§11
Kunngjort
KorttittelForskr. om husl.m.v. i eldre hus, Oslo m.v

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 10. desember 1982 med hjemmel i lov av 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering for boliger §§ 7, 10 og 11. Fremmet av Forbruker- og administrasjonsdepartementet.

I

For boliger og boligrom hvor høyeste lovlige leie er fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene i kapittel II i lov 7. juli 1967 om husleieregulering m.v. for boliger forhøyes høyeste lovlige leie etter lovens § 5 med 10 prosent.

Er høyeste lovlige leie i medhold av husleiereguleringslovens § 9 bokstav c blitt forhøyet ved vedtak av husleienemnda etter 1. juni 1980, skal prosenttillegget etter første ledd ikke regnes av den særskilte leieforhøyelse som det er gitt adgang til etter § 9 bokstav c.

Bestemmelsene i husleiereguleringslovens kapittel II gjelder for boliger og boligrom i hus oppført før 8. april 1940 i kommunene Oslo, Bergen og Trondheim. Lovens § 9 bokstav c gjelder leieforhøyelser som følge av utgifter utleieren har hatt til forbedringer av boligen eller andre særlige tiltak til fordel for leietakeren.

II

For boliger og boligrom hvor høyeste lovlige leie er fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene i kapittel II i lov av 7. juli 1967 om husleieregulering m.v. for boliger, endres høyeste lovlige vederlag ved utlikning både for indre vedlikehold etter lovens § 10 og for ytre vedlikehold etter § 11 til kr. 3,00 pr. måned pr. netto kvadratmeter golvflate i boligen. Endringen gjelder også løpende utlikning.

III

Disse forskrifter trer i kraft 1. januar 1983.