Grenseregulering - overføring av Gjesvær fra Måsøy kommune til Nordkapp kommune, Finnmark.

DatoFOR-1983-08-05-1348
PublisertII 1983 s 478
Ikrafttredelse01.01.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forMåsøy og Nordkapp kommuner, Finnmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelGrensereg. kommuneoverf., Måsøy og Nordkapp

Fastsatt ved kgl.res. av 5. august 1983. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter § 1 i lov av 21. desember 1956 om endring i kommunal inndeling, bestemmes følgende: 

1.Kommunegrensen mellom Måsøy og Nordkapp kommuner i Finnmark reguleres slik at hele Magerøya med tilliggende øyer og skjær tillegges Nordkapp kommune. Dette omfatter landområdene i gårdsnummer 17, 18, 19 og 20 i nytt grunneiendomsregister/matrikkel for Måsøy kommune som iverksettes fra 4. juli 1983. Grensereguleringen gjennomføres med virkning fra 1. januar 1984.
2.Ordningen medfører at innbyggerne i Gjesvær ved kommunevalget 1983, avgir stemmer som om de tilhører Nordkapp kommune.
3.Det nøyaktige forløp for den endrede grense mellom kommunene forutsettes trukket opp så snart som mulig, eventuelt i samråd med Norges Geografiske Oppmåling.