Forskrift om alminnelig forhøyelse av høyeste lovlige leie for boliger i hus oppført før 8. april 1940 i Oslo, Bergen og Trondheim kommuner, Oslo, Hordaland og Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1983-11-17-1721
PublisertII 1983 s 632
Ikrafttredelse01.01.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo, Bergen og Trondheim kommuner, Oslo, Hordaland og Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1967-07-07-13-§7
Kunngjort
KorttittelForskr. om forhøyelse av leie, Oslo m.v

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Regjeringens res. av 17. november 1983 i medhold av lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger § 7. Fremmet av Forbruker- og administrasjonsdepartementet.

I

For boliger og boligrom hvor høyeste lovlige leie er fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene i kapittel II i lov 7. juli 1967 om husleieregulering m.v. for boliger, forhøyes høyeste lovlige leie etter lovens § 5 med 5 prosent.

Er høyeste lovlige leie i medhold av husleiereguleringslovens § 9 bokstav c blitt forhøyet ved vedtak av husleienemnda etter 1. juni 1980, skal prosenttillegget etter første ledd ikke regnes av den særskilte leieforhøyelse som det er gitt adgang til etter § 9 bokstav c.

Bestemmelsene i husleiereguleringslovens kapittel II gjelder for umøblerte boliger og boligrom i hus oppført før 8. april 1940 i kommunene Oslo, Bergen og Trondheim. Lovens § 9 bokstav c gjelder leieforhøyelser som følge av utgifter utleieren har hatt til forbedringer av boligen eller andre særlige tiltak til fordel for leietakeren.

II

Disse forskrifter trer i kraft 1. januar 1984.