Vedtak om en mindre grenseregulering, Lørenskog og Rælingen kommuner, Akershus.

DatoFOR-1984-04-13-955
PublisertII 1984 s 251
Ikrafttredelse26.06.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forLørenskog og Rælingen kommuner, Akershus
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelVedtak om grensereg., Lørenskog og Rælingen

Fastsatt ved kgl.res. av 13. april 1984. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av § 1 i lov 21. desember 1956 nr. 3 om endring i kommunal inndeling overføres en parsell på ca. 380 m², som fradeles gnr. 81 bnr. 1 i Lørenskog kommune, til gnr. 106 bnr. 130 i Rælingen kommune. Kommunegrensen endres i samsvar med dette.