Forskrift om alminnelig forhøyelse av høyeste lovlige leie for boliger i hus oppført før 8. april 1940 i Oslo, Bergen og Trondheim.

DatoFOR-1984-11-16-3660
PublisertPristidende 1984 s 775
Ikrafttredelse01.01.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1967-07-07-13-§7
Kunngjort
KorttittelForskrifter om forhøyelse av leie

Kapitteloversikt:

(Ved resolusjon 22. desember 1989 nr. 1273 er ansvaret for denne forskrift lagt til Arbeids- og administrasjonsdepartementet).

I

For boliger og boligrom hvor høyeste lovlige leie er fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene i kapittel II i lov 7. juli 1967 om husleieregulering m.v. for boliger, forhøyes høyeste lovlige leie etter lovens § 5 med 2,5 prosent.

Er høyeste lovlige leie i medhold av husleiereguleringslovens § 9 bokstav c blitt forhøyet ved vedtak av husleienemnda etter 1. juni 1980, skal prosenttillegget etter første ledd ikke regnes av den særskilte leieforhøyelse som det er gitt adgang til etter § 9 bokstav c.

Bestemmelsene i husleiereguleringslovens kapittel II gjelder for boliger og boligrom i hus oppført før 8. april 1940 i kommunene Oslo, Bergen og Trondheim. Lovens § 9 bokstav c gjelder leieforhøyelser som følge av utgifter utleieren har hatt til forbedringer av boligen eller andre særlige tiltak til fordel for leietakeren.

II

Disse forskrifter trer i kraft 1. januar 1985.