Forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker mv., Asker kommune, Akershus

DatoFOR-1985-02-24-4977
Publisert
Ikrafttredelse24.02.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forAsker kommune, Akershus
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§29, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort
KorttittelForskrift om slamavskillere mv., Asker

Hjemmel: Fastsatt av Asker kommunestyre 30. januar 1985 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, § 29, § 30 § 34.

§ 1.Hva forskriften regulerer

Forskriften gjelder for hele Asker.

Forskriftene fastsetter regler for tømming av mindre renseinnretninger som slamavskillere og andre samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann.

Alle nødvendige slamavskillere/tanker omfattes av ordningen.

Med nødvendige slamavskillere, tette tanker osv. forstås her septiktanker og andre samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann, som ikke er tilknyttet offentlig avløpsnett eller tilknyttet renseanlegg, eller som av andre årsaker finnes å være nødvendige.

Forskriftene gjelder likeledes for tette oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann.

Unødvendige septiktanker om fattes ikke av denne forskrifts § 3 1. ledd og § 5 2. ledd.

Med unødvendige tanker forstås anlegg hvor avløpsvannet ledes gjennom slamavskiller til renseanlegg, eller anlegg som av andre årsaker finnes unødvendige.

Forskriftene gjelder ikke oljeutskillere og oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller lignende ikke-sanitært avløpsvann.

§ 2.Utkobling av slamavskillere/tanker

Utgår

§ 3.Tømming av slamavskillere mv.

For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskilleren, skal slamavskilleren tømmes 1 gang pr. år. For eiendommer med fast bosetting uten toalett tilknyttet slamavskilleren og for fritidsbebyggelse, skal slamavskilleren tømmes hvert 3. år.

Tette oppsamlingstanker tømmes etter behov på abonnentens anmodning.

Unødvendige septiktanker tømmes på abonnentens anmodning.

I spesielle tilfelle kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet.

Helserådet kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra ordningen med kommunal tømming av slam fra slamavskillere.

§ 4.Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes, er lett tilgjengelige for tømming med bil. Overdekking av kumlokk og lignende med snø, is, jord, osv. fjernes av abonnenten før tømming. Tømming utføres etter regler fastsatt i § 3.
§ 5.Kommunens plikter

Kommunen skal sørge for tømming av slamavskillere, tette tanker mv. som omfattes av denne forskrift. Kommunen kan gi tillatelse til at andre står for tømmingen. Tømmingen utføres etter regler fastsatt i § 3.

Varsel om tømming sendes abonnenten minst en uke i forveien. Tømming skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand. Grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

Kommunen er pålagt å disponere anlegg for behandling av kloakkslam. Det er likeledes kommunens plikt å ta imot alt kloakkslam i kommunen.

Kommunen plikter ikke å motta slam fra slamavskillere, tette tanker mv. utenfor kommunens område, uten etter spesiell avtale.

§ 6.Avfallsgebyr

Den som omfattes av ordningen plikter å betale gebyr fastsatt av kommunen etter forurensningslovens § 34.

Abonnenter av nødvendige slamavskillere/tanker skal betale et årlig gebyr til kommunen. Abonnenter av unødvendige septiktanker betaler gebyr direkte til firmaet som utfører tømmingen. Kommunen kan kreve slambehandlingsgebyr av disse firmaer tilsvarende behandlingskostnaden for septikslammet. Kommunen fastsetter regler for beregning av gebyrenes størrelse.

Avfallsgebyr med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 og § 27 tilsvarende.

§ 7.Klage

Pålegg gitt i medhold av disse forskrifter kan påklages til nærmeste overordnet politiske myndighet. Vedtak i medhold av forurensningslovens § 26, jf. forskriftenes § 2, kan påklages til fylkesmannen.

§ 8.Straff

Overtredelse av forskriftene straffes med bøter etter forurensningslovens § 79 annet ledd.

§ 9.Ikrafttreden

Forskriftene trer i kraft så snart godkjennelse av forskriftene foreligger fra fylkesmannen i Oslo og Akershus, og forskriftene er kunngjort.