Forskrift for tømming av slamavskillere, privet, tette tanker mv. og for avfallsgebyr, Gjerdrum kommune, Akershus.

DatoFOR-1985-02-27-4689
Publisert
Ikrafttredelse27.02.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjerdrum kommune, Akershus
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort
KorttittelForskrift om slamavskillere mv., Gjerdrum

Fastsatt av Gjerdrum kommunestyre 27. februar 1985 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26 tredje ledd, § 30 andre og tredje ledd og § 34.

§ 1.Virkeområde

Forskriftene gjelder for tømming av slamskiller, priveter, tette tanker mv.

§ 2.Definisjoner

Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordning. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det same gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år.

§ 3.Tvungen tømming av slamavskiller, privet, tette tanker mv.

Kommunen skal samle inn avfall og tomme slamavskillere, privet mv. som omfattes av disse forskriftene. Kommunen kan gi tillatelse til at andre står for tømming og transport.

§ 4.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil. Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres.

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

§ 5.Tømming av slamavskiller, septiktank mv.

Varsel om når tømming vil finne sted vil bli gitt gjennom pressen eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.

For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskilleren, skal slamavskilleren tømmes en -1- gang pr. år. For eiendommer med fast bosetting uten toalett tilknyttet slamavskilleren, og for fritidsbebyggelse, skal slamavskilleren tømmes hvert 3. de år.

Tette oppsamlingstanker tømmes hvert år.

I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet.

Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

§ 6.Gebyr

Abonnenten skal betale et årlig gebyr til kommunen. Gebyr betales også ved levering av avfall på opplagsplass eller behandlingsanlegg.

Kommunen fastsetter regler for beregning av gebyrets størrelse.

§ 7.Innkreving, renter mv.

Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 og § 27 tilsvarande.

§ 8.Klage

Vedtak som er fattet av Teknisk Utvalg eller andre som er delegert myndighet i medhold av disse forskriftene, kan påklages til formannskapet.

§ 9.Straff

Overtredelse av forskriftene straffes med bøter etter forurensningslovens § 79 annet ledd.