Forskrift for innsamling mv. av forbruksavfall, tømming av salmavskillere, septiktanker, tette tanker mv. og for avfallsgebyr, Lesja kommune, Oppland.

DatoFOR-1985-06-27-4688
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2006-08-30-1350
Endrer
Gjelder forLesja kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort
KorttittelForskrift om forbruksavfall mv., Lesja

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Lesja kommunestyre 27. juni 1985 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26 tredje ledd, § 30 annet og tredje ledd og § 34.

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder oppsamling, innsamling og transport av forbrukeravfall, og tømming av septiktanker, slamavskillere og tette tanker mv. fra hele kommunen med unntak av husstander/abonnenter vest for Bøvre.

§ 2.Definisjoner

Som forbruksavfall regnes vanlig avfall fra husholdninger, mindre butikker o.l. og kontorer. Som forbruksavfall regnes også avfall av tilsvarende art og mengde fra annen virksomhet. Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordning. Dersom eiendommen er festet bort på 30 år eller mer, skal likevel festeren regnes som abonnent om ikke annet er avtalt.

Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget slik at den samlede festetid blir mer enn 30. år.

§ 3.Unntak for visse typer forbruksavfall

Giftig og miljøfarlig forbruksavfall som f.eks. plantevernmidler, medisiner, batterier og kvikksølvtermometre omfattes ikke av disse forskftene. Det samm gjelder flytende avfall, større metallgjenstander, varm aske og etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall.

§ 4.Tvungen renovasjonsordning

Kommunen skal samle inn avfall og tømme slamavskillere, septiktanker mv. som omfattes av disse forskriftene. Kommunen kan gi tillatelse til at andre står for renovasjonen. Alle eiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av kommunens renovasjonsordning. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer i fjrntliggende områder fra ordningen.

Kapittel II. Opphevet ved forskrift 30. aug. 2006 nr. 1350.

Kapittel III. Tømming av slam fra slamskillere mv.

§ 10.Abonnentens plikter

Abonnentene skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil. Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres. De som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

§ 11.tømming av slamavskiller, septiktank mv.

Varsel om når tømming vil finne sted vil bli gitt gjennom pressen, eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig. For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskilleren/septiktanken skal denne tømmes 1 gang annet hvert år. Slamavskillere/septiktanker som ikke er forskriftsmessige tømmes hvert år. For eiendommer med fast bosetting uten toalett tilknyttet slamavskilleren og for fritidsbebyggelse, skal slamavskilleren tømmes hvert 3. år. Tette oppsamlingstanker tømmes hvert år eller oftere etter behov. I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet.

Kapitel IV. Avfallsgebyr

§ 12.Hvem som skal betale gebyr

Abonnenten skal betale årlig gebyr til kommunen for renovasjon og slamtømming. Gebyr betales også ved levering av avfall direkte på opplagsplass eller behandlingsanlegg. Kommunen fastsetter regler for beregning av gebyrets størrelse.

§ 13.Innkreving, renter mv.

Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen innbetaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunane § 26 og § 27 tilsvarende.

§ 14.Klage

Vedtak som er fattet av kommunen eller andre som er delegert myndighet i medhold av disse forskriftene, kan ikke påklages til fylkesmannen.

§ 15.Straff

Overtredelse av forskriftene straffes med bøter etter forurensningsloven § 79 annet ledd.