Forskrift om alminnelig forhøyelse av høyeste lovlige leie for boliger i hus oppført før 8. april 1940, Oslo kommune og Trondheim kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1985-11-15-1951
PublisertII 1985 s 767
Ikrafttredelse01.01.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1967-07-07-13-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift om lovlig husleie, Oslo, Trondheim

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 15. november 1985. Fremmet av Forbruker- og administrasjonsdepartementet. 

I medhold av lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger § 7, vedtas:

I

For boliger og boligrom hvor høyeste lovlige leie er fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene i kapittel II i lov 7. juni 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger, kan høyeste lovlige leie etter lovens § 5 forhøyes med 5 prosent.

Er høyeste lovlige leie i medhold av husleiereguleringslovens § 9 bokstav c blitt forhøyet ved vedtak av husleienemnda etter 1. juni 1980, skal prosenttillegget etter første ledd ikke regnes av leieforhøyelsen som det er gitt adgang til etter denne bestemmelse.

Lovens bokstav c gjelder leieforhøyelse som følge av kostnader som utleieren har hatt til forbedringer av boligen eller andre særlige tiltak til fordel for leietakeren.

II

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1986.