Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer, Moss kommune, Østfold.

DatoFOR-1985-12-10-4653
PublisertII 2005 hefte 5
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2005-09-20-1244 fra 01.01.2006.
Endrer
Gjelder forMoss kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort01.11.2005
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Moss

Fastsatt av bystyret i Moss 10. desember 1985 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Endret 20. september 2005 nr. 1244 (forskriften kunngjort i sin helhet).

§ 1.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder vann- og avløpsgebyrer i Moss kommune. Fastsatt som engangsgebyr for tilknytning og årsgebyr for vann og avløp.

§ 2.Formål

Forskriften skal sikre at:

-Kommunens avgiftsgrunnlag gir en inndekning på 100% av utgiftene
-Avgiftene fordeles rettferdig mellom abonnentene.
§ 3.Definisjoner
a)Med avløpsledning regnes separate ledninger for avløp fra sanitærinstallasjoner og industriproduksjon (spillvannsledning) og ledninger for tak-, drens- og overflatevann (overvannsledninger) eller fellesledninger for disse.
b)Som eiendom regnes enhet med eget gårds- og bruksnummer, herunder borettslag. Det samme gjelder seksjon i boligsameie, med mindre sameiet utad opptrer som en enhet.
c)Som abonnent regnes eier av eiendom som har private vann- og avløpsledninger tilknyttet kommunalt ledningsnett direkte eller gjennom privat samleledning. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer regnet fra det tidspunktet da avgiftsplikten først inntrådte, skal likevel festeren regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetiden blir mer enn 30 år.
§ 4.Avgiftsplikt

Plikten til å betale vann- og/eller avløpsgebyrer gjelder:

-Eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller gjennom privat samleledning.
-Eiendom som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 65, § 66 eller § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.

Abonnenten står ansvarlig for avgiften.

§ 5.Gebyrsatser

Gebyrsatsene fastsettes av bystyret innenfor rammene av lov, statlig forskrift og denne forskrift. Satsene trer i kraft fra det tidspunkt bystyret bestemmer.

Beløp er oppgitt ekskl. merverdiavgift.

§ 6.Avbrudd og restriksjoner m.m.

Restriksjoner for vannforbruket eller kortere avbrudd i leveranse av vann eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon av avgiftene.

§ 7.Engangsgebyr for tilknytning
a)Engangsgebyr for tilknytning til vann og/eller avløp skal betales:
-Ved nybygg eller ved utvidelse av eksisterende bygg gjennom tilbygg eller frittliggende bygg dersom utvidelsen er større enn 15 m² .
-Der Teknisk utvalg i medhold av plan- og bygningslovens paragrafer har krevd tilknytning til kommunal vann og/eller avløpsledning.
b)Tilknytningsavgiften fastsettes i forhold til bebyggelsens størrelse. For boligbygg etter bruksareal (BRA) og for annen bebyggelse etter brutto gulvflate (BTA). NS-3940 danner grunnlaget for beregningen.
c)Minimumsavgiften fastsettes slik:
-for nybygg, minimum for 100 m²
-for utvidelses av eksisterende bygg, faktisk areal (arealer mindre enn 15 m² faktureres ikke).
d)Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling før byggearbeidene og/eller anleggsarbeidene igangsettes.
§ 8.Årsgebyr
a)Årsgebyr for vann og/eller avløp skal betales:

For eiendom som er tilknyttet eller har blitt krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.

b)Årsgebyret består av en fast del med et grunnbeløp for hver eiendom og en variabel del fastsatt etter målt vannforbruk.
c)Eiendommer med vann-/sprinklerinnlegg større enn 2″ (63 mm), skal betale et grunnbeløp tilpasset dimensjonen på innlegget, for å dekke opp de merkostnadene som slike store dimensjoner påfører kommunen. Grunnbeløpet fastsettes av bystyret.
d)Dersom bygning rives, brennes eller på annen måte ikke brukes, skal grunnbeløpet av vann- og avløpsgebyret fortsatt betales, inntil ledningene er plugget ved hovedledningen. Deler av termin regnes som hel termin.
e)Ubebygd eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, skal betale det faste grunnbeløpet av vann- og avløpsgebyret fra og med to år etter at tilknytningen ble foretatt, med mindre ledningene er plugget ved hovedledningen. Deler av termin regnes som hel termin.
§ 9.Fradrag i årsgebyret

Fradrag i avløpsavgiften begrunnet med at avløpsvannmengden til kommunalt spillvannsnett utgjør mindre enn målt rentvannsforbruk, gis kun dersom reduksjonen i avløpsvannmengden utgjør minst 1/3 av målt vannforbruk. Avløpsmengden avgjøres skjønnsmessig av kommunen.

§ 10.Tillegg i årsgebyret
a)Hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp, og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et tillegg til avløpsavgiften. Tilleggets størrelse fastsettes etter avtale med kommunen. For øvrig gjelder bestemmelsene i § 13 tilsvarende.
b)Avgiftspliktige som unnlater å etterkomme pålegg om omlegging av private stikkledninger til separatsystem, utbedre lekkasjer og mangler på eiendommens vannledning eller avløpsanlegg, skal betale et tillegg til vann- og/eller avløpsavgiften. Tillegget utgjør 100% av eiendommens ordinære årsgebyr for vann- og/eller avløp og beregnes for hver påbegynte termin. Tilleggsavgiften begynner å løpe når tidsfristen for gjennomføring av pålegget er utløpt. Avgiften løper inntil pålegget er etterkommet og ferdigmelding fra utførende firma er mottatt og godkjent av kommunen.
§ 11.Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmåler
a)For alle eiendommer, skal det installeres vannmåler. Vannmåleren gir grunnlaget for den variable delen av årsgebyret for vann og avløp. Kommunen kan likevel i det enkelte tilfelle tillate eller kreve betaling etter stipulert forbruk.
b)Måleren skal monteres samtidig med at stikkledninger til eiendommen legges inn i bygg. Måleren er kommunens eiendom og selve måleren leveres av kommunen.

Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse av måleren. Måleren skal monteres i konsoll, ev. skap tilpasset dette formålet. Til hver eiendom tillates kun en tilknytning og kommunen bekoster maksimum en vannmåler per eierseksjon.

c)Ved seksjonering av eiendom kreves det installert vannmåler i hver eierseksjon. Det kan dispenseres fra dette. Seksjonseierne er solidarisk ansvarlige for vann- og avløpsavgifter inntil alle formaliteter mht. fellesanlegg er ivaretatt og vannmåler for hver seksjon er montert.
d)For uttak av byggevann monteres midlertidig måler. Ekstrakostnader til midlertidig måler, betales av abonnenten.
e)Hvis abonnenten ønsker flere målere for å skille ut spesielle kostnader, må han selv betale for ekstra målere. Fordeling av vann- og kloakkavgiftene blant flere leietagere hos en abonnent, er kommunen uvedkommende.
f)Abonnenten betaler montering av måleren.
g)Abonnenten skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold. Blir en måler borte eller skadet, skal eieren omgående meddele dette til kommunen. Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade. Installasjon av måler skal utføres av godkjent foretak. Utgifter til installasjon, utskifting etter eventuell skade og eventuell flytting av måleren betales av eier. Rutinemessig vedlikeholdsutskifting av måleren bekostes av Moss kommune.
h)Kommunen kan etter anmodning fra den avgiftspliktige foreta kontroll av vannmåleren. Viser kontrollen en feilavlesing på minst 10% utføres justeringen, eventuelt utskifting av måleren, uten utgifter for den avgiftspliktige. Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, justeres avgiften for den periode det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen er oppstått, og etter den er utbedret. For installasjon og bruk av vannmålere gjelder for øvrig Normalreglementet og Betingelser for tilknytting til Moss kommunes vann- og/eller avløpsledninger.

Eier av eiendommen forplikter seg til å sende vannmåleravlesning til kommunen innen fristen, som fastsettes av Bystyret.

§ 12.Innbetaling av årsgebyr, misligholdelse
a)Avgiftene fordeles over det antall terminer pr. år som fastsettes av bystyret. Det foretas a-konto innbetaling hver termin, med avregning for tidligere terminer, etter tidspunkt fastsatt av bystyret. Mangler måleravlesning, vil siste års forbruk automatisk legges til grunn. Kommunen kan også fastsette et skjønnsmessig forbruk. Ved gjentatt unnlatelse av avlesning, kan kommunen kreve måleren tvangsavlest og fakturere de faktiske kostnadene for dette.
b)Dersom årsavgiften ikke er betalt innen en måned etter at den avgiftspliktige har mottatt annen gangs varsel om innbetaling, vil kravet automatisk bli sendt til rettslig inndrivelse.
c)Dersom årsavgiften ikke er betalt innen en måned etter at den avgiftspliktige har mottatt annen gangs varsel om innbetaling eller den avgiftspliktige ikke vil rette seg etter andre pålegg, kan kommunen når kommunelegen ikke motsetter seg det, beordre stenging av den kommunale vannforsyningen til eiendommen. For oppmøte i forbindelse med avstenging og påsetting av vannforsyning, skal den avgiftspliktige betale kostnadene.
d)Dersom det oppdages feil i avgiftsberegningen, skal oppgjør for feilen begrenses til de siste tre års innbetalte avgifter. Det benyttes de avgiftssatser som gjaldt de respektive år.
e)Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Både årsgebyr og engangsgebyr for tilknytning kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.
§ 13.Særlige beregningsregler og avtaler
a)Årsavgiften for både vann og avløp baseres på prinsippet om at vann inn er lik vann ut.
b)For industribedrifter, jordbruksvirksomhet og virksomhet som har særlig stort eller særlig lite vannforbruk og/eller avløpsmengde, eller som har avløpsvann som i sammensetning avviker vesentlig fra vanlig husholdningsavløp, kan tilknytnings- og årsavgifter fastsettes ved avtale. Hvis avtale ikke kommer i stand, fastsettes avgiftens størrelse av kommunen. Avtalen kan sies opp av begge parter med ett års varsel.
§ 14.Myndighet

Denne forskriften forvaltes og håndheves av Forvaltningskontor for tekniske saker.

§ 15.Klage

Enkeltvedtak etter lov om vass- og kloakkavgifter, statlig forskrift og denne forskrift, kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Klager avgjøres av klageinstans opprettet av bystyret. Ilagt avgift må foreløpig betales fullt ut, selv om kravet er påklaget.

§ 16.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft 10. desember 1985.