Vedtak om grensen mellom Holtålen kommune og Røros kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-1986-04-25-1029
PublisertII 1986 340
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forHoltålen og Røros kommuner, Sør-Trøndelag
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelVedtak om grensen mellom Holtålen og Røros

Fastsatt ved kgl.res. av 25. april 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Grensa mellom Holtålen kommune og Røros kommune, begge i Sør-Trøndelag fylke, tar til i det punkt sør sør-øst for Harsjø kobbergruve der Os kommune i Hedmark fylke støter til. Ved dette punktet ender den ved endelig rettsavgjørelse fastsatte grense mellom Hesjedal statsalmenning i Holtålen og privat eiendom i Os, jfr. Høyfjellskommisjonens kjennelse 4. oktober 1947 i Tilleggsfeltet til 9de felt.

Herfra går grensa først i nordlig, så i østlig retning etter vest- og nordgrensa for de i Røros eiendomsregistrerte Kjurudalsenger som støter til statsalmenningen i Holtålen, som fastsatt ved kjennelse 4. november 1969 av Gauldal og Strinda jordskifterett. Fra det punkt ved Nyvollhøgda der statsalmenningsgrensa skifter fra øst-vestlig til nord-sørlig retning går kommunegrensa i sørøstlig retning til varden i det trigonometriske punkt, høyde 1.044, på Nyvollhøgda. Derfra går grensa i nordøstlig retning til vinkelpunktet i statsalmenningsgrensa nær vannskillet sørvest for Grønhaugen, jfr. Høyfjellskommisjonens kjennelse 25. juli 1953 for 25de felt. Kommunegrensa svinger så i litt mer østlig retning og går til trigonometriske punkt Grønhaugen, høyde 1.008. Videre litt mere østlig retning til et punkt ved Sørenden av Grøtåtjørna, høyde 901. Derfra følger kommunegrensa sørgrensa for Holdens statsalmenning til et punkt ved Torvbekken ca. 300 meter nord for store Fjellsjøen, for derfra å følge østgrensa for Holden statsalmenning i Holtålen mot private grunneiendommer i Røros slik den er fastsatt av utskiftningsretten for Gauldal og Hitra ved kjennelse 16. september 1938, over en rekke nærmere angitte mellompunkter til et punkt i midten av Rugla vest for Gullsmedtjønn. Fra Rugla går kommunegrensa i øst til sørlig retning fram til Rv 30, som den så følger nordover til der denne krysser bekken ca. 300 meter nord for Spellan. Grensa følger så bekken oppover ca. 200 meter og følger deretter den grensa som er fastsatt av Gauldal og Strinda jordskifterett ved kjennelse 19. februar 1954 for jordskiftefeltet «Øvre bygda - Killingsdalen m.v.» i Holtålen mot Røroseiendommer i sør, fram til det trigonometriske punktet på Stor-Skarven, høyde 1.265. Fra Rugla til Stor-Skarven har grensa øst til nordlig hovedretning. Fra Stor-skarven går grensa i østlig retning til et punkt ved sørenden av Busjøen, høyde 838. Derfra i nordøstlig retning til utfallosen av Riasten, høyde 805 og derfra i østlig retning til midten av Svarttjønn, høyde 822, hvor Tydal kommune i samme fylke støter til.

Der hvor annet ikke er sagt, går grensa i rette linjer mellom punktene. Navn og høydetall i beskrivelsen ovenfor refererer seg til kartbladene 1.620 II Dalsbygda, 1.720 I Stugusjøen, 1.720 III Røros og 1.720 IV Ålen, målestokk 1/50.000. Navn merket med X står ikke på kartene.