Forskrift om opprettelse av restriksjonsområde EN-R 201 over Statoils gassterminal på Kårstø, Rogaland.

DatoFOR-1986-06-15-1461
PublisertII 1986 504
Ikrafttredelse01.09.1986
Sist endretFOR-1994-04-01-303
Endrer
Gjelder forKårstø, Rogaland
HjemmelL11.06.1993 nr. 101 § 9-1 jfr. RFOR-1994-03-11-202
Kunngjort
KorttittelForskrift om restriksjonsområde, Kårstø

Med hjemmel i lov om luftfart § 109, jfr. kgl.res. av 8. desember 1961 litra g nr. 2 og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964, har Luftfartsverket 15. juni 1986 fastsatt forskrift om opprettelse av restriksjonsområde EN-R 201. Endret 1. april 1994 nr 303 (ny hjemmel). 

1. Område

Denne forskrift gjelder i et område som begrenses av en radius på 2 nautiske mil om posisjon 591637 N053036 E og med høydebegrensning fra bakken/vannet til 2.000 fot MSL (600 m).

2. Forbud mot flyging i nød- og katastrofesituasjoner

Når aktivisert, jfr. pkt. 4.1, er all flyging i området angitt i pkt. 1 forbudt.

3. Dispensasjon

Vakthavende flygeleder ved Sola innflygingskontroll kan når særlige grunner foreligger, dispensere fra denne bestemmelse.

4. Forbudstiden
4.1 Området kan aktiviseres som restriksjonsområde i nød- og katastrofesituasjoner etter bestemmelse av vakthavende flygeleder ved Sola innflygingskontroll.
4.2 Forbudet opphører etter bestemmelse av vakthavende flygeleder ved Sola innflygingskontroll.
5. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. september 1986.