Gjennomføringen av sammenslutningen mellom Tønsberg og Sem kommuner, Vestfold.

DatoFOR-1987-04-24-348
PublisertII 1987 s 273
Ikrafttredelse24.04.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forTønsberg og Sem kommuner, Vestfold
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelSammenslutningen mellom Tønsberg og Sem

Fastsatt ved kgl.res. av 24. april 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av lov 21. desember 1956 om endring i kommunal inndeling fastsettes bestemmelser vedrørende gjennomføring av sammenslutningen mellom Tønsberg og Sem kommuner.

1.Ved kgl.res. 5. september 1986 ble det vedtatt sammenslutning av Tønsberg bykommune og Sem herredskommune i Vestfold fylke til èn bykommune fra 1. januar 1988. Navnet på den nye kommunen fastsettes til Tønsberg.
2.Kommunestyret i den nye Tønsberg kommune skal ha 57 medlemmer.
3.Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Valgstyret skal bestå av de nåværende valgstyremedlemmene i Tønsberg og Sem. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Tønsberg. Det velger selv sin formann.

Manntallet føres av valgstyret, jfr. valglovens § 4. Utlegging av manntallet etter valglovens § 7 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Fristen for vedtak om antall stemmesteder som i valglovens § 27 er fastsatt til 1. mai, utsettes til 1. juni.

Ellers gjelder bestemmelsene i valgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Vestfold kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Tønsberg kommune inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1988 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Tønsberg og Sem kommuner.
6.Budsjettet for den nye kommunen for 1988 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Tønsberg og Sem kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Tønsberg kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
8.Valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jfr. § 79, foretas i den nye kommune av det nyvalgte kommunestyre.
9.Kostnader som påløper i forbindelse med gjennomføringen av sammenslutningen, dekkes av den kommune som har hatt utgiftene. Felleskostnader forskutteres av Tønsberg kommune.
10.Denne resolusjon trer i kraft straks.