Gjennomføringen av sammenslutningen av Horten bykommune og Borre herredskommune i Vestfold fylke til en bykommune.

DatoFOR-1987-04-24-350
PublisertII 1987 s 275
Ikrafttredelse24.04.1987
Sist endretFOR-2002-01-11-44
Endrer
Gjelder forHorten og Borre kommuner, Vestfold
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelSammenslutningen av Horten og Borre

Fastsatt ved kgl.res. av 24. april 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av lov 21. desember 1956 om endring i kommunal inndeling fastsettes bestemmelser vedørende gjennomføring av sammenslutningen mellom Horten og Borre kommuner:

1.Ved stortingsbeslutning 15. desember 1986 ble det vedtatt sammenslutning av Horten bykommune og Borre herredskommune i Vestfold fylke til èn bykommune fra 1. januar 1988. Navnet på den nye kommunen fastsettes til Borre.1
1Endret til Horten ved res. 11 jan 2002 nr. 44.
2.Kommunestyret i den nye Borre kommune skal ha 53 medlemmer.
3.Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Valgstyret skal bestå av de nåværende valgstyremedlemmene i Horten og Borre. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Horten. Det velger selv sin formann.

Manntallet føres av valgstyret, jfr. valglovens § 4. Utlegging av manntallet etter valglovens § 7 skjer på de steder i den nye kommune som valgstyret bestemmer.

Fristen for vedtak om antall stemmesteder som i valglovens § 27 er fastsatt til 1. mai, utsettes til 1. juni.

Ellers gjelder bestemmelsene i valgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Vestfold kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Borre kommune inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1988 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Horten og Borre kommuner.
6.Budsjettet for den nye kommunen for 1988 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Horten og Borre kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Borre kommune inntil nye alminnelige vedtekter er gitt.
8.Valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jfr. § 79, foretas i den nye kommune av det nyvalgte kommunestyre.
9.Kostnader som påløper i forbindelse med gjennomføringen av sammenslutningen, dekkes av den kommune som har hatt utgiftene. Felleskostnader forskutteres av Horten kommune.
10.Denne resolusjon trer i kraft straks.