Forskrift om alminnelig forhøyelse av høyeste lovlige leie og utlikningsbeløp ved vedlikehold for boliger i hus oppført før 8. april 1940 i Oslo, Trondheim i Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1987-12-02-1055
PublisertII 1987 s 489
Ikrafttredelse01.01.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo, Trondheim i Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1967-07-07-13-§7, LOV-1967-07-07-13-§10og§11, jf RFOR-1986-11-28-2110
Kunngjort
KorttittelForskrift om leie, Oslo og Trondheim

Kapitteloversikt:

Vedtatt av Forbruker- og admininstrasjonsdepartementet 2. desember 1987 i medhold av lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger §§ 7, 10 og 11, kgl.res. 28. november 1986 nr. 2110 og Kronprinsreg.res. 27. november 1987.

I

For boliger og boligrom hvor høyeste lovlige leie er fastsatt i eller i medhold av bestemmelsen i kapittel II i lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger, kan høyeste lovlige leie etter lovens § 5 forhøyes med 8 prosent.

Er høyeste lovlige leie i medhold av husleiereguleringslovens § 9 bokstav c blitt forhøyet ved vedtak av husleienemnda etter 1. juni 1980, skal prosenttillegget etter første ledd ikke regnes av leieforhøyelsen som det er gitt adgang til etter denne bestemmelse.

Lovens § 9 bokstav c gjelder leieforhøyelse som følge av kostnader som utleierne har hatt til forbedringer av boligen eller andre særlige tiltak til fordel for leietakeren.

II

For boliger og boligrom hvor høyeste lovlige leie er fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene i kapittel II i lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger, endres høyeste lovlige vederlag ved utlikning både for indre vedlikehold etter lovens § 10 og for ytre vedlikehold etter § 11 til kr 4,50 pr. måned pr. netto kvadratmeter gulvflate i boligen. Endringen gjelder også løpende utlikning.

III

Disse forskrifter trer i kraft 1. januar 1988.