Midlertidig forskrift om tilskott under opplæring med sikte på høvelig arbeid i forbindelse med omstillingsprosessen, Rana kommune, Nordland.

DatoFOR-1988-08-05-640
PublisertII 1988 s 348
Ikrafttredelse05.08.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forRana kommune, Nordland
HjemmelLOV-1966-06-17-12-§4-1, LOV-1966-06-17-12-§4-2, LOV-1966-06-17-12-§4-6, LOV-1966-06-17-12-§4-8og§4-9.
Kunngjort
KorttittelMidl. forskrift om opplæringstilskott, Rana

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 5. august 1988 med hjemmel i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd, § 4-1 bokstav c, § 4-2 nr. 3 første ledd bokstav h) annet punktum, § 4-6, § 4-8 annet ledd og § 4-9. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

I

§ 1.Formål

Denne forskrift har til formål å gi hjemmel for å gi tilskott til deltakere i særlige opplæringstiltak i forbindelse med omstillingsprosessen i Rana-distriktet som følge av avviklingen av Norsk Koksverk A/S og driftsinnskrenkingene ved Norsk Jernverk A/S.

§ 2.Omfang

Tilskott etter disse forskrifter kan gis til deltakere ved arbeidsmarkedskurs for voksne som settes i gang av Arbeidsdirektoratet i samarbeid med Kirke- og undervisningsdepartementet eller annen offentlig fagmyndighet, og til deltakere som blir henvist fra arbeidsformidlingen eller annet bemyndiget organ til formelle kurs arrangert av offentlig godkjente utdannings-/opplæringsinstitusjoner med varighet inntil ett år. Kommunal- og arbeidsdepartementet gis fullmakt til i særlige tilfeller å kunne godkjenne støtte til opplæring/utdanning utover ett år, dog ikke utover 2 år.

Tilskott under opplæring etter disse forskrifter vil også kunne gis til deltakere fra Norge ved arbeidsmarkedskurs i annet nordisk land, under forutsetning av at de blir henvist av arbeidsformidlingen eller annet bemyndiget organ og for øvrig oppfyller de vanlige vilkår som stilles for deltakere ved arbeidsmarkedskurs.

§ 3.Stønadsformene, regler og satser

For stønaden gjelder regler og satser gitt i eller med hjemmel i forskrifter om tilskott under opplæring med sikte på høvelig arbeid, fastsatt ved kgl.res den 6. august 1982. Adgangen til på visse vilkår å velge å ta ut dagpenger under opplæringen i henhold til de nevnte forskrifter, § 2 annet ledd, gjelder tilsvarende, også om opplæringen/utdanningen foregår i annet nordisk land.

§ 4.Øvrige bestemmelser

For stønad etter denne forskrift gjelder for øvrig reglene i forskrifter om tilskott under opplæring med sikte på høvelig arbeid fastsatt ved kgl.res. 6. august 1982.

Kommunal- og arbeidsdepartementet kan om det anses hensiktsmessig gjøre avvik fra reglene om hvem som kan treffe avgjerd, saksbehandling m.v.

II

Denne forskrift trer i kraft 5. august 1988.