Forskrift om alminnelig forhøyelse av høyeste lovlige leie og utlikningsbeløp ved vedlikehold for boliger i hus oppført før 8. april 1940, Oslo og Trondheim kommuner, Oslo og Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1988-12-09-1102
PublisertII 1988 s 578
Ikrafttredelse01.01.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo og Trondheim
HjemmelLOV-1967-07-07-13-§7, LOV-1967-07-07-13-§10og§11.
Kunngjort
KorttittelForskrift om lovlig leie, Oslo og Trondheim

Kapitteloversikt:

Vedtatt av Forbruker- og administrasjonsdepartementet 9. desember 1988 i medhold av lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger §§ 7, 10 og 11, kgl.res. 28. november 1986 og kronprinsreg.res. 27. november 1987 nr. 931.

I

For boliger og boligrom hvor høyeste lovlige leie er fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene i kapittel II i lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger, kan høyeste lovlige leie etter lovens § 5 forhøyes med 4 prosent.

Er høyeste lovlige leie i medhold av husleiereguleringslovens § 9 bokstav c blitt forhøyet ved vedtak av husleienemnda etter 1. juni 1980, skal prosenttillegget etter første ledd ikke regnes av leieforhøyelsen som det er gitt adgang til etter denne bestemmelse.

Lovens § 9 bokstav c gjelder leieforhøyelse som følge av kostnader som utleieren har hatt til forbedringer av boligen eller andre særlige tiltak til fordel for leietakeren.

II

For boliger og boligrom hvor høyeste lovlige leie er fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene i kapittel II i lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger, endres høyeste lovlige vederlag ved utlikning både for indre vedlikehold etter lovens § 10 og for ytre vedlikehold etter § 11 til kr 5,00 pr. måned pr. netto kvadratmeter gulvflate i boligen. Endringen gjelder også løpende utlikning.

III

Disse forskriftene trer i kraft 1. januar 1989.