Forskrift om gebyr for kart og delingsforretninger, Hol kommune, Buskerud.

DatoFOR-1988-12-13-4174
PublisertII 1998 535
Ikrafttredelse01.06.1998, gjeldende fra 01.01.1998
Sist endretFOR-1998-05-28-755
Endrer
Gjelder forHol kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1978-06-23-70-§5-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om delingsgebyr mm, Hol

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Hol kommunestyre 13. desember 1988 med hjemmel i lov av 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven) § 5-2. Endret 28 mai 1998 nr. 755.

I

Forskrift av 13. desember 1988 om gebyr for kart og delingsforretninger, Hol kommune, Buskerud er endret. Forskriften er ikke tidligere kunngjort i Norsk Lovtidend og lyder i sin helhet etter endringene: 

1.Gebyr for kart- og delingsforretning over arealer til grensearronderinger; tillegg
Areal i m²
fratil og medGebyr i kr.
0751390,-
751501810,-
1503002230,-
3004502650,-
4506003070,-
6007503480,-
7509003900,-
90010504320,-
105012004740,-
120013505160,-
135015005570,-

Er oppmåling/merking i terrenget unødvendig betales kr. 1390,-.

2.Gebyr for kart- og delingsforretning over arealer til utbyggingsformål
Areal i m²
fratil og medGebyr i kr.
015006130,-
150020006690,-
200030007530,-
300040008360,-
400050009200,-
5000700010030,-
7000900010870,-  
For hver 1000 m² over 9000 m² tillegg kr. 420,-.

Er oppmåling/merking i terrenget unødvendig betales kr. 1390,-.

3.Gebyr for kartforretning over grenser

Alt. I

Grenselengde i m.
fratil og medGebyr i kr.
0751390,-
751002230,-
1001253070,-
1251503900,-
1501754740,-
1752005570,-
2002256270,-
2252506970,-
2502757660,-  
Videre kr. 700,- pr. påbegynt 25 m.
 

Alt. II

Antall
grensepunkterGebyr i kr.
1, 21390,-
32230,-
43070,-
53900,-
64740,-
75570,-
86270,-
96970,-
107660,-  
Videre kr. 700, pr. pkt.

Ved avregning benyttes det gunstigste alternativ for rekvirenten.

Er oppmåling/merking i terrenget unødvendig betales kr. 1390,-.

4.Gebyr for grensepåvisning
Antall
påviste punkterGebyr i kr.
11110,-
21530,-
31950,-
42370,-  
Videre kr. 420,- pr. pkt.

Gjelder kun for påvisning av koordinatbestemte punkt. Forøvrig grensepåvisning gjelder pkt. 3.

5.Gebyr for kartforretning over punktfeste

For kartforretning over punktfeste betales kr. 3.480,- dersom det er nødvendig med oppmåling/merking i terrenget. Er oppmåling/merking i terrenget unødvendig betales kr. 1390,-.

6.Gebyr for avbrutt forretning

Ved tilbakekalt, avbrutt eller annulert forretning betales kr. 1110,-.

7.Gebyr for påtegning på målebrev i forbindelse med grenseregulering

For påtegning for grenseregulering/grensejustering betales 10% av gebyret for forretningseiendom - dog minst kr. 1110,-.

8.Gebyr for ajourføring av målebrev

For ajourføring av målebrev av til- og framålinger betales kr. 1110,-.

9.Gebyr for midlertidig forretning (attest)

For utstedelse av attest for rekvirert forretning betales kr. 700,-.

10.Gebyr for registreringsbrev

For utarbeidelse av registreringsbrev betales kr. 1390,-. Berører den enkelte sak flere registernummer kommer det et tillegg på kr. 420,- for hvert registernummer.

11.Gebyr for kart- og delingsforretning over større sammenhengende arealer

For kart- og delingsforretning over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales etter anvendt tid (se pkt. 12).

12.Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid

Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser beregnes på grunnlag av anvendt tid. Timeprisen baseres på timelønn i lønnstrinn 27 pluss 100%. Minstegebyret er kr. 700,-.

13.Betalingsbestemmelser

Se også forskrifter til delingsloven pkt. 17.

Alle gebyrer skal betales til kommunekasserer etter regning fra oppmålingsmyndigheten.

Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet.

Betaling kan kreves før forretning avholdes og før attest for midlertidig forretning blir tinglyst.

Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter og merking av grenser.

Utgifter til merkemateriell kommer i tillegg til målegebyret, og beregnes med kr. 50,- pr grensemerke.

Tinglysingsgebyr legges til gebyret, kr. 772,- pr. målebrev. Tinglysing blir kun gjennomført ved etablering av nye parseller og ved større grensejusteringer.

Merverdiavgift beregnes ikke ved oppkreving av gebyrene (jfr. Skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene).

14.Gebyrregulativet indeksreguleres automatisk hvert år. Første gang pr. 1. januar 1990. Som indeksgrunnlag benyttes indeksen over kart og oppmålingsarbeider til statens kartverk pr. 1. januar 1989. Indekstall 183.70.

II

De nye satsene vil bli gjeldende fra 1. januar 1998.

Endringene trer i kraft 1. juni 1998.