Forskrift om alminnelig forhøyelse av høyeste lovlige leie for boliger i hus oppført før 8. april 1940 i Oslo og Trondheim.

DatoFOR-1990-12-10-1067
PublisertII 1990 422
Ikrafttredelse01.01.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo og Trondheim, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1967-07-07-13-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift om lovlig leie, Oslo og Trondheim

Kapitteloversikt:

Vedtatt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet 10. desember 1990 i medhold av lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger § 7, kgl.res. 28. november 1986 og kgl.res. 22. desember 1989 nr. 1273.

I

For boliger og boligrom hvor høyeste lovlige leie er fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene i kapittel II i lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger, kan høyeste lovlige leie etter lovens § 5 forhøyes med 4 prosent.

Er høyeste lovlige leie i medhold av husleiereguleringslovens § 9 bokstav c blitt forhøyet ved vedtak av husleienemnda etter 1. juni 1980, skal prosenttillegget etter første ledd ikke regnes av leieforhøyelsen som det er gitt adgang til etter denne bestemmelse.

Lovens § 9 bokstav c gjelder leieforhøyelse som følge av kostnader som utleieren har hatt til forbedringer av boligen eller andre særlige tiltak til fordel for leietakeren.

II

Disse forskrifter trer i kraft 1. januar 1991.