Kgl.res. om gjennomføring av sammenslutningen av Arendal bykommune og Moland, Øyestad, Hisøy og Tromøy herredskommuner i Aust-Agder fylke til en bykommune.

DatoFOR-1991-04-19-243
PublisertII 1991 102
Ikrafttredelse01.01.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forArendal, Moland, Øyestad, Hisøy og Tromøy kommuner, Aust-Agder
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelKommunesammenslutning, Arendal m.v.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 19. april 1991 med hjemmel i lov av 21. desember 1956 nr. 3 om kommunal inndeling. Fremmet av Kommunaldepartementet.

1.

Ved stortingsbeslutning 14. februar 1991 ble det gitt samtykke til at Arendal bykommune og Moland, Øyestad, Hisøy og Tromøy herredskommuner i Aust-Agder fylke blir sluttet sammen til en bykommune fra 1. januar 1992. Navnet på den nye kommunen fastsettes til Arendal.

2.

Kommunestyret i den nye Arendal kommune skal ha 53 medlemmer.

3.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved kommunestyre- og fylkestingsvalget som om sammenslutning alt er gjennomført.

Ved manntallsføringen gjøres det unntak i valglovens § 5, som fastsetter at velgerne skal manntallsføres i den kommunen hvor de er bosatt 31. mai i valgåret. Velgerne i den nye bykommunen skal derfor manntallsføres i den kommunen der de vil være bosatt f.o.m. den 1. januar 1992, og ikke i den kommunen der de er bosatt på valgdagen.

Valgstyret skal bestå av de nåværende valgstyremedlemmene i Arendal, Moland, Øyestad, Hisøy og Tromøy. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Arendal. Det velger selv sin leder.

Manntallet føres av valgstyret, jfr. valglovens § 4. Utlegging av manntallet etter valglovens § 7 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Fristen for endringer i stemmekretsinndelingen som i valglovens § 27 er fastsatt til 31. mars, utsettes til 31. mai.

Fristen for innlevering av listeforslag som i valglovens § 25 nr. 1 a) er fastsatt til 1. juni, utsettes til 1. juli. Fristen for tilbakekalling av listeforslag etter § 25 nr. 4 utsettes fra 20. juni til 20. juli.

Ellers gjelder bestemmelsene i valgloven så langt de passer.

4.

Fylkesmannen i Aust-Agder kaller det nyvalgte kommunestyret i den nye Arendal kommune inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.

5.

De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1992 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Arendal, Moland, Øyestad, Hisøy og Tromøy kommuner.

6.

Budsjettet for den nye kommunen for 1992 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.

7.

De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Arendal, Moland, Øyestad, Hisøy og Tromøy kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Arendal kommune inntil nye alminnelige vedtekter er gitt. Frist for fastsetting av nye vedtekter settes til 1. januar 1993.

8.

Valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jfr. § 79, samt etter jordskiftelovens § 8, foretas i den nye kommunen av det nyvalgte kommunestyret. Det nyvalgte kommunestyret gir likeledes forslag til valg av skjønnsmenn etter skjønnsprosesslovens § 14.

9.

Menighetsrådene i de fem kommunene gis adgang til å velge fellesråd til å ivareta deres tilsynsoppgaver etter kirkeordningsloven § 20, annet ledd, herunder framlegging av budsjettforslag. Fellesnemnda som forbereder kommunesammenslutningen, velger kommunens representant i fellesrådet.

10.

Kommunestyrene i de fem kommunene kan overdra den myndighet til fellesnemnda som de blir enige om, herunder adgang til å tilsette administrasjonssjef og etatsjefer. Det er en forutsetning at kommunene nøye vurderer hvorvidt myndighetsoverdragelsen er nødvendig av hensyn til sammenslutningsprosessen, jf. kravet i kommuneinndelingsloven § 17. Vedtakene i fellesnemnda må fattes med 2/3 flertall. Reglene i kommuneloven om to gangers behandling og mindretallsanke kommer ikke til anvendelse.

11.

Fylkesmannens legalitetskontroll etter kommunelovens § 60 utvides til også å omfatte vedtak gjort i fellesnemnda som forbereder kommunesammenslutningen. Dersom fylkesmannen erklærer et vedtak ugyldig, kan fellesnemnda selv innen en frist av 6 uker anke avgjørelsen inn for departementet.

12.

Kostnader som påløper i forbindelse med gjennomføringen av sammenslutningen, dekkes av den kommunen som har hatt utgiftene. Felleskostnader kan enten forskutteres av bykommunen eller gjennom innbetalinger til en felleskonto som fellesnemnda disponerer, etter nærmere avtale mellom kommunene.

13.

Denne resolusjon trer i kraft straks.