Kgl.res. om gjennomføring av sammenslutningen av Sarpsborg bykommune og Tune, Varteig og Skjeberg herredskommuner i Østfold fylke til en bykommune.

DatoFOR-1991-04-19-244
PublisertII 1991 104
Ikrafttredelse01.01.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forSarpsborg, Tune, Varteig og Skjeberg, Østfold
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelKommunesammenslutning, Sarpsborg m.v.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 19. april 1991 med hjemmel i lov av 21. desember 1956 nr. 3 om endring i kommunal inndeling. Fremmet av Kommunaldepartementet.

1.

Ved stortingsbeslutning 14. februar 1991 ble det gitt samtykke til at Sarpsborg bykommune og Tune, Varteig og Skjeberg herredskommuner i Østfold fylke blir sluttet sammen til en bykommune fra 1. januar 1992. Navnet på den nye kommunen fastsettes til Sarpsborg.

2.

Kommunestyret i den nye Sarpsborg kommune skal ha 69 medlemmer.

3.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 1991 som om sammenslutning alt er gjennomført.

Ved manntallsføringen gjøres det unntak i valglovens § 5, som fastsetter at velgerne skal manntallsføres i den kommunen hvor de er bosatt 1. juni i valgåret. Velgerne i den nye bykommunen skal derfor manntallsføres i den kommunen der de vil være bosatt f.o.m. den 1. januar 1992, og ikke i den kommunen der de er bosatt på valgdagen.

Valgstyret skal bestå av de nåværende valgstyremedlemmene i Sarpsborg, Tune, Varteig og Skjeberg. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Sarpsborg. Det velger selv sin leder.

Manntallet føres av valgstyret, jfr. valglovens § 4. Utlegging av manntallet etter valglovens § 7 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Fristen for endringer i stemmekretsinndelingen som i valglovens § 27 er fastsatt til 31. mars, utsettes til 31. mai.

Fristen for innlevering av listeforslag som i valglovens § 25 nr. 1 a) er fastsatt til 1. juni, utsettes til 1. juli. Fristen for tilbakekalling av listeforslag etter § 25 nr. 4 utsettes fra 20. juni til 20. juli.

Ellers gjelder bestemmelsene i valgloven så langt de passer.

4.

Fylkesmannen i Østfold kaller det nyvalgte kommunestyret i den nye Sarpsborg kommune inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.

5.

De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1992 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Sarpsborg, Tune, Varteig og Skjeberg kommuner.

6.

Budsjettet for 1992 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyret. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.

7.

Da alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Sarpsborg, Tune, Varteig og Skjeberg kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Sarpsborg kommune inntil nye alminnelige vedtekter er gitt. Frist for fastsetting av nye vedtekter settes til 1. januar 1993.

8.

Valg etter domstolloven §§ 57 og 75, jf. § 79, samt etter jordskifteloven § 8, foretas i den nye kommunen av det nyvalgte kommunestyret. Det nye kommunestyret gir likeledes forslag til valg av skjønnsmenn etter skjønnsprosessloven § 14.

9.

Menighetsrådene i de fem kommunene gis adgang til å velge fellesråd til å ivareta deres tilsynsoppgaver etter kirkeordningsloven § 20, annet ledd, herunder framlegging av budsjettforslag. Fellesnemnda som forbereder kommunesammenslutningen, velger kommunens representant i fellesrådet.

10.

Kommunestyrene i de fem kommunene kan overdra den myndighet til fellesnemnda som de blir enige om, herunder adgang til å tilsette administrasjonssjef og etatsjefer. Det er en forutsetning at kommunene nøye vurderer hvorvidt myndighetsoverdragelsen er nødvendig av hensyn til sammenslutningsprosessen, jf. kravet i kommuneinndelingsloven § 17. Vedtakene i fellesnemnda må fattes med 2/3 flertall. Reglene i kommuneloven om to gangers behandling og mindretallsanke kommer ikke til anvendelse.

11.

Fylkesmannens legalitetskontroll etter kommuneloven § 60 utvides til også å omfatte vedtak gjort i fellesnemnda som forbereder kommunesammenslutningen. Dersom fylkesmannen erklærer et vedtak ugyldig, kan fellesnemnda selv innen en frist av 6 uker anke avgjørelsen inn for departementet.

12.

Kostnader som påløper i forbindelse med gjennomføringen av sammenslutningen, dekkes av den kommunen som har hatt utgiftene. Felleskostnader kan enten forskutteres av bykommunen eller gjennom innbetalinger til en felleskonto som fellesnemnda disponerer, etter nærmere avtale mellom kommunene.

13.

Denne resolusjonen trer i kraft straks.