Kgl.res. om gjennomføring av sammenslutningen av Hamar bykommune og Vang og søndre del av Ringsaker herredskommuner i Hedmark fylke til en bykommune.

DatoFOR-1991-05-24-327
PublisertII 1991 166
Ikrafttredelse01.01.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forHamar, Vang og søndre del av Ringsaker, Hedmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelKommunesammenslutningen, Hamar, Vang, Ringsaker

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 24. mai 1991 med hjemmel i lov av 21. desember 1956 nr. 3 om endring i kommunal inndeling. Fremmet av Kommunaldepartementet.

1.

Ved stortingsbeslutning 14. februar 1991 ble det gitt samtykke til at Hamar bykommune og Vang herredskommune i Hedmark fylke blir sluttet sammen til en bykommune fra 1. januar 1992, og at det gjennomføres en grensedragning mot Ringsaker herredskommune innen en frist som departementet fastsetter. Ved brev av 22. mars 1991 til fylkesmannen i Hedmark er det bestemt at grenseendringen skal skje fra 1. januar 1992. Navnet på den nye kommunen fastsettes til Hamar.

2.

Kommunestyret i den nye Hamar kommune skal ha 49 medlemmer.

3.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved kommunestyre- og fylkestingsvalget som om sammenslutning alt er gjennomført.

Ved manntallsføringen gjøres det unntak i valglovens § 5, som fastsetter at velgerne skal manntallsføres i den kommunen hvor de er bosatt 1. juni i valgåret. Velgerne i den nye bykommunen skal derfor manntallsføres i den kommunen der de vil være bosatt f.o.m. den 1. januar 1992, og ikke i den kommunen der de er bosatt på valgdagen.

Valgstyret skal bestå av de nåværende valgstyremedlemmene i Hamar og Vang. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Hamar. Det velger selv sin leder.

Manntallet føres av valgstyret, jfr. valglovens § 4.

Utlegging av manntallet etter valglovens § 7 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Fristen for endringer i stemmekretsinndelingen som i valglovens § 27 er fastsatt til 31. mars, utsettes til 14. juni.

Fristen for innlevering av listeforslag som i valglovens § 25 nr. 1 a) er fastsatt til 1. juni, utsettes til 1. juli. Fristen for tilbakekalling av listeforslag etter § 25 nr. 4 utsettes fra 20. juni til 20. juli.

Ellers gjelder bestemmelsene i valgloven så langt de passer.

4.

Fylkesmannen i Hedmark kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Hamar kommune inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.

5.

De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1992 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Hamar, Vang og Ringsaker kommuner (for så vidt gjelder den del som er overført til den nye Hamar kommune).

6.

Budsjettet for den nye kommunen for 1992 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.

7.

De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Hamar, Vang og Ringsaker kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Hamar kommune inntil nye alminnelige vedtekter er gitt. Frist for fastsetting av nye vedtekter settes til 1. januar 1993.

8.

Valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jfr. § 79, samt etter jordskiftelovens § 8, foretas i den nye kommunen av det nyvalgte kommunestyret. Det nyvalgte kommunestyret gir likeledes forslag til valg av skjønnsmenn etter skjønnsprosesslovens § 14.

9.

Menighetsrådene i Hamar og Vang gis adgang til å velge fellesråd for å ivareta deres tilsynsoppgaver etter kirkeordningsloven § 20, annet ledd, herunder framlegging av budsjettforslag. Fellesnemnda som forbereder kommunesammenslutningen, velger kommunens representant i fellesrådet.

10.

Kommunestyrene i Hamar og Vang kan overdra den myndighet til fellesnemnda som de blir enige om, herunder adgang til å tilsette administrasjonssjef og etatsjefer. Det er en forutsetning at kommunene nøye vurderer hvorvidt myndighetsoverdragelsen er nødvendig av hensyn til sammenslutningsprosessen, jfr. kravet i kommuneinndelingsloven § 17. Vedtakene i fellesnemnda må fattes med 2/3 flertall. Reglene i kommuneloven om to gangers behandling og mindretallsanke kommer ikke til anvendelse.

11.

Fylkesmannens legalitetskontroll etter kommunelovens § 60 utvides til også å omfatte vedtak gjort i fellesnemnda som forbereder kommunesammenslutningen. Dersom fylkesmannen erklærer et vedtak ugyldig, kan fellesnemnda selv innen en frist av 6 uker anke avgjørelsen inn for departementet.

12.

Kostnader som påløper i forbindelse med gjennomføringen av sammenslutningen, dekkes av den kommunen som har hatt utgiftene. Felleskostnader kan enten forskutteres av bykommunen eller gjennom innbetalinger til en felleskonto som fellesnemnda disponerer, etter nærmere avtale mellom kommunene.

13.

Denne resolusjonen trer i kraft straks.