Forskrift om separate avløpsanlegg, utfyllende bestemmelser for Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1991-05-31-643
PublisertII 1991 243
Ikrafttredelse31.05.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNord-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9og§11, FOR-1985-12-02-2071
Kunngjort
KorttittelForskrift om avløpsanlegg, Nord-Trøndelag

Fastsatt av fylkesmannen i Nord-Trøndelag 31. mai 1991, i medhold av forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg av 2. desember 1985 nr. 2071 § 6 og § 9.

§ 1.Virkeområde.

Denne forskrift gjelder ved behandling av saker etter forskrifter om separate avløpsanlegg i Nord-Trøndelag fylke, når kommunen avgjør søknaden med hjemmel i § 6, jf. § 7.

§ 2.Tekniske løsninger. Unntak fra tekniske retningslinjer.

For ny bebyggelse eller bebyggelse hvor avløpsanlegget skal rehabiliteres etter at denne forskrift er trådt i kraft, tillates ikke følgende løsninger for behandling av avløp fra vannklosett, jfr. Retningslinjer for utforming og drift av separate avløpsanlegg kap. 1.1:

-tett tank, i vassdrag uten drikkevannsinteresser
-slamavskiller ved utslipp til vassdrag, eller ved utslipp til innelukkede sjøområder med begrenset vannutskifting (poller, lon og grunne viker).
-slamavskiller med etterfølgende sandfilter ved utslipp til vassdrag i kommunene Meråker, Stjørdal, Levanger, Frosta, Verdal, Steinkjer, Inderøy, Verran, Mosvik, Leksvik, Snåsa, Namdalseid, Namsos, Overhalla, Høylandet og Grong.
§ 3.Ansvarshavendes kompetanse.

Før en person kan godkjennes som ansvarshavende for bygging av jordrenseanlegg skal denne dokumentere godkjent kompetanse. Som godkjent kompetanse regnes gjennomført kurs godkjent av fylkesmannen.

§ 4.Unntak.

Fylkesmannen, eller den han bemyndiger, kan gjøre unntak fra bestemmelsene i denne forskrift.

§ 5.Eldre søknader og tillatelser.

Bestemmelsene i denne forskrift kommer ikke til anvendelse for søknader som er kommet inn før denne forskrift trer i kraft.

§ 6.Overgangsbestemmelser.

Personer som ikke kan dokumentere godkjent kompetanse innen 31. mai 1992 skal ikke gis rett til å stå som ansvarshavende.

Inntil 31. mai 1992 gjelder den godkjenning av ansvarshavende som kommunen har gitt.

§ 7.Ikrafttredelse.

Denne forskrift trer i kraft straks.