Forskrift om alminnelig forhøyelse av høyeste lovlige leie for boliger i hus oppført før 8. april 1940, Oslo og Trondheim kommuner, Oslo og Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1991-12-05-775
PublisertII 1991 293
Ikrafttredelse01.01.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo og Trondheim, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1967-07-07-13-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift om leie for boliger, Oslo og Trondheim

Kapitteloversikt:

Vedtatt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet 5. desember 1991 i medhold av § 7 i lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger, kgl.res. 28. november 1986 nr. 2110 og kgl.res. 22. desember 1989 nr. 1273.

I

For boliger og boligrom hvor høyeste lovlige leie er fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene i kapittel II i lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger, kan høyeste lovlige leie etter lovens § 5 forhøyes med 3,5 prosent.

Er høyeste lovlige leie i medhold av husleiereguleringslovens § 9 bokstav c blitt forhøyet ved vedtak av husleienemnda etter 1. juni 1980, skal prosenttillegget etter første ledd ikke regnes av denne forhøyelsen.

Lovens § 9 c gjelder leieforhøyelse som følge av kostnader som utleieren har hatt til forbedringer av boligen eller andre særlige tiltak til fordel for leietakeren.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 1992.