Forskrift om faglige kvalifikasjoner for ansvarshavende for bygging av separate avløpsanlegg, Akershus.

DatoFOR-1992-05-27-448
PublisertII 1992 249
Ikrafttredelse01.07.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forAkershus
HjemmelFOR-1985-12-02-2071-§9
Kunngjort
KorttittelForskrift om avløpsanlegg, Akershus

Fastsatt av fylkesrådmannen i Akershus 27. mai 1992 i medhold av forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg av 2. desember 1985 nr. 2071 § 9, gitt av Miljøverndepartementet.

§ 1.Hva forskriften gjelder.

Denne forskriften fastsetter minimumskrav til faglige kvalifikasjoner for den som skal godkjennes som ansvarshavende for bygging av separate avløpsanlegg.

§ 2.Hvem forskriften gjelder for.

Det er den som på arbeidsstedet har ansvaret for den praktiske utførelsen av et anlegg som kan stå som ansvarshavende.

§ 3.Anlegg som omfattes av forskriften.

Forskriften omfatter separate avløpsanlegg som inngår som hovedløsning i de tekniske retningslinjene til forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg gitt av Miljøverndepartementet 2. desember 1985 nr. 2071.

Minirenseanlegg unntas fra denne forskriften

§ 4.Sertifisering

Den som har oppfylt kravene til faglige kvalifikasjoner, gjennomgått godkjent spesialkurs og har erfaring fra denne type arbeid kan tildeles Sertifikat for bygging av separate avløpsanlegg.

Sertifikatet utstedes av kommunen og gjelder for 5 år.

§ 5.Tilbakekallelse av godkjenning.

Kommunen kan trekke sertifikatet tilbake eller avslå søknad om godkjenning av ansvarshavende i den enkelte sak dersom vedkommende ikke har rettet seg etter de krav kommunen stiller.

§ 6.Dispensasjon.

Fylkesrådmannen eller den fylkesrådmannen bemyndiger kan gi dispensasjon fra kravene i denne forskriften.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften overholdes.

§ 8.Klage

Kommunens vedtak etter denne forskriften kan påklages til Fylkesrådmannen.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 1992.