Kommunal sammenslutning mellom kommunene Fredrikstad, Kråkerøy, Onsøy, Rolvsøy og Borge, Østfold.

DatoFOR-1992-09-25-730
PublisertII 1992 337
Ikrafttredelse25.09.1992
Sist endretFOR-1994-01-14-51
Endrer
Gjelder forFredrikstad
HjemmelLOV-1956-12-21-3
Kunngjort
KorttittelKommunesammenslåing, Fredrikstad m.m.

Fastsatt ved kgl.res. 25. september 1992 i medhold av lov av 21. desember 1956 nr. 3 om endring i kommunal inndeling. Fremmet av Kommunaldepartementet. Endret 14. januar 1994 nr. 51. 

Det er fastsatt følgende bestemmelser vedrørende gjennomføring av sammenslutningen mellom kommunene Fredrikstad, Kråkerøy, Onsøy, Rolvsøy og Borge:

1.Ved kgl.res. av 7. desember 1990 og Stortingets samtykke 14. februar 1991 ble det vedtatt at Fredrikstad bykommune og Kråkerøy, Onsøy, Rolvsøy og Borge herredskommuner i Østfold fylke blir sluttet sammen til en bykommune fra 1. januar 1994. Navnet på den nye kommunen fastsettes til Fredrikstad.
2.Kommunestyret i den nye Fredrikstad kommune skal ha 63 medlemmer.
3.Det gjøres unntak fra valglovens § 24, som fastsetter at kommunestyrevalgperioden skal være fire år.

Unntaket innebærer at:

a)De sittende representanters periode forkortes med 2 år
b)Det avholdes ekstraordinært kommunestyrevalg for Fredrikstad 13. september 1993. Representantene velges for 2 år.
4.Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved det ekstraordinære kommunestyrevalget 13. september 1993 som om sammenslutning alt er gjennomført. Det føres ett felles manntall for alle fem kommunene.

Valgstyret skal bestå av minst 15 personer og velges av og blant fellesnemndas politisk valgte medlemmer. Valgstyret skal ha en forholdsmessig sammensetning.

Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Fredrikstad. Det velger selv sin leder.

Manntallet føres av valgstyret, jf. valglovens § 4.

Utlegging av manntallet etter valglovens § 7 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Bestemmelsene i valgloven gjelder ellers så langt de passer.

5.Fylkesmannen i Østfold kaller det nyvalgte kommunestyret i den nye Fredrikstad kommune inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget.
6.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1994 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Fredrikstad, Kråkerøy, Onsøy, Rolvsøy og Borge kommuner.
7.Budsjettet for den nye kommunen for 1994 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyret. For denne budsjettbehandlingen gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
8.
1De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Fredrikstad, Kråkerøy, Onsøy, Rolvsøy og Borge kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Fredrikstad kommune inntil nye alminnelige vedtekter er gitt. Frist for fastsetting av nye vedtekter settes til 31. desember 1994. 1. Endret ved kgl. res. 14 jan 1994 nr. 51.
9.Valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jf. § 79, samt etter jordskiftelovens § 8, foretas i den nye kommunen av det nyvalgte kommunestyret. Det nyvalgte kommunestyret gir likeledes forslag til valg av skjønnsmenn etter skjønnsprosesslovens § 14.
10.Menighetsrådene i Fredrikstad, Kråkerøy, Onsøy, Rolvsøy og Borge kommuner gis adgang til å velge fellesråd for å ivareta deres tilsynsoppgaver etter kirkeordningsloven § 20, annet ledd, herunder framlegging av budsjettforslag. Hvis fellesråd velges før det nye kommunestyret er konstituert, velger fellesnemnda kommunens representant i fellesrådet.
11.Kommunestyrene i Fredrikstad, Kråkerøy, Onsøy, Rolvsøy og Borge kan overdra den myndighet til fellesnemnda som de blir enige om, herunder adgang til å tilsette administrasjonssjef og øvrig administrativ toppledelse. Det er en forutsetning at kommunene vurderer hvorvidt myndighetsoverdragelsen er nødvendig av hensyn til sammenslutningsprosessen, jf. kravet i kommuneinndelingsloven § 17. Vedtakene i fellesnemnda må fattes med 2/3 flertall.
12.Fylkesmannen skal føre lovlighetskontroll av vedtak truffet av fellesnemnda som forbereder kommunesammenslutningen. Ved lovlighetskontrollen skal det tas stilling til om avgjørelsen
a.er innholdsmessig lovlig,
b.er truffet av noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse, og
c.er blitt til på lovlig måte.

Dersom fylkesmannen erklærer et vedtak ugyldig, kan fellesnemnda selv innen en frist av 6 uker anke avgjørelsen inn for departementet.

13.Kostnader som påløper i forbindelse med gjennomføringen av sammenslutningen, dekkes av den kommunen som har hatt utgiftene. Felleskostnadene kan enten forskutteres av bykommunen eller gjennom innbetalinger til en felleskonto som fellesnemnda disponerer, etter nærmere avtale mellom kommunene.
14.Denne resolusjonen trer i kraft straks.