Forskrift for separat innsamling av matavfall, Bamble kommune, Telemark.

DatoFOR-1992-10-20-1272
PublisertII 2001 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forBamble kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort15.11.2001
KorttittelForskrift for innsamling av matavfall, Bamble

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Bamble kommunestyre 20. oktober 1992 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30 annet ledd og § 34.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde
1.For å fremme gjenbruk, avfallsminimering og redusere miljøbelastningen fra avfallshåndteringen i Bamble skal det iverksettes organisert innsamling av matavfall fra storkjøkken/kantiner.
2.Ordningen ble iverksatt 1. januar 1993 og gjelder innsamling og transport av matavfall fra storkjøkken/kantiner med mer enn 25 liter matavfall pr. uke. Annen virksomhet som har tilsvarende avfallsprodukter (slakterier, bakerier, etc.) og mengder overstigende 25 liter pr. uke, kan senere bli pålagt å knytte seg til ordningen.
3.Formålet med innsamlingen er primært å sikre at matavfallet, etter sterilisering, kan benyttes som dyrefôr. Det utelukkes imidlertid ikke at annen disponering kan være aktuell på et senere tidspunkt. Forskriften skal sikre en hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling og transport av denne avfallskategorien.
4.Etter søknad kan Hovedutvalg for teknisk sektor frita virksomheter fra plikten til å delta i innsamlingsordningen. Det forutsettes imidlertid at det foreligger særlige grunner dersom slikt fritak skal innvilges. Med særlige grunner menes forhold som gjør innsamlingen uforholdsmessig vanskelig eller kostbar.
5.Innsamling og transport av matavfall skal foretas av kommunen dersom ingen andre er gitt særskilt tillatelse.
§ 2.Definisjoner
1.Med matavfall menes kasserte rester og levninger fra tillaging og servering/salg av matvareprodukter (skyller), herunder også frityrfett.
2.Med storkjøkken/kantiner menes virksomheter som lager mat for andre med henblikk på forpleining eller ervervsvirksomhet, som institusjons-, restaurant- og hotellkjøkken, ferger, tog, kantiner, catering, ferskvaredisker mv.

Kapittel 2. Innsamling mv. av matavfall

§ 3.Abonnentens plikter
1.Matavfallet skal legges i godkjent beholder, som skal oppbevares slik at det ikke oppstår hygieniske ulemper eller lukt.
2.Beholderne må ikke overfylles slik at det kan oppstå hygieniske ulemper og matavfallet må være fritt for fraksjoner/gjenstander som kan gjøre avfallet uegnet til dyrefôr. Dersom kravet til renhet på matavfallet ikke overholdes, vil abonnenten måtte bære kostnadene ved eventuell ettersortering eller transport til deponi og deponeringsavgift. Pga. faren for søl skal frityrfett lagres separat på egne kanner eller annet som gir anledning til å forsegle lagringsenheten.
§ 4.Innsamleres plikter og rettigheter
1.Beholderne skal tømmes minst en gang pr. uke. Dersom det vurderes som nødvendig kan imidlertid byingeniøren, helsesjefen og byveterinæren fastsette hyppigere tømming.
2.Innsamlere skal sammen med mottaker, sørge for rengjøring av beholderne etter hver tømming.
3.Innsamlere skal levere matavfallet til steriliseringsanlegg som er godkjent av Landbruksdepartementet, eller til annen godkjent disponering.
§ 5.Anskaffelse og utlevering av beholdere
1.Beholderne er innsamleres eiendom og må behandles med forsiktighet. Oppsamlingsenheter som blir ødelagt ved skjødesløshet, kan kreves erstattet av skadevolderen.
2.Innsamlere besørger utlevering av beholdere. Utgiftene til dette er inkludert i de til enhver tid gjeldende gebyrer som er knyttet til ordningen.
§ 6.Plassering av beholderen
1.Beholderen skal plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag. Ved innendørs lagring må beholderen plasseres i eget søppelrom. Det skal avsettes tilstrekkelig areal til beholderen og adkomsten skal være fri for hindringer som kan gjøre hentingen vanskelig. Vinterstid skal adkomsten være ryddet for snø og om nødvendig sandstrødd. Dersom kravene til adkomst ikke kan oppfylles, vil det i hvert enkelt tilfelle bli vurdert hvorvidt ekstra tidsforbruk skal faktureres abonnenten.
2.Beholderne skal oppbevares slik at det ikke oppstår hygieniske ulemper eller lukt.

Kapittel 3. Avfallsgebyr

§ 7.Hvem skal betale gebyr

Abonnenten skal betale et gebyr til kommunen. Kommunestyret fastsetter gebyrenes størrelse.

Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser

§ 8.Klage

Vedtak som er fattet av Hovedutvalg for teknisk sektor eller andre som er delegert myndighet i henhold til disse forskriftene, kan påklages til formannsskapet.

§ 9.Straff

Overtredelse av forskriftene straffes med bøter etter forurensningslovens § 79 annet ledd.