Forskrift om vedtekter vedrørende forsøk med utvidet antall medlemmer i fjellstyret, Engerdal kommune, Hedmark.

DatoFOR-1993-02-09-125
PublisertII 1993 56
Ikrafttredelse09.02.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forEngerdal kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1992-06-26-87-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift om frikommunevedtekter, Engerdal

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 9. februar 1993 med hjemmel i lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning § 7, jf. kgl.res. av 18. desember 1992 nr. 1079. Jf. tidligere forskrift av 30. desember 1988 nr. 1207 om frikommunevedtekter vedrørende etablering av et hovedutvalg for utmark og miljøvern med en tilhørende administrativ art.

I. Virkeområde og virketid

§ 1.Denne forskrift om vedtekter gjelder i Engerdal kommune. Forskriften trer i kraft straks og gjelder til 1. januar 1996.

II. Antall medlemmer i fjellstyret

§ 2.Fjellstyret skal ha sju medlemmer med personlige varamedlemmer. De skal velges av kommunestyret, ett medlem som leder og ett som nestleder.

III. Lover det er gjort unntak fra

§ 3.Denne forskrift om vedtekter kommer i stedet for følgende bestemmelse:

Vedtektene § 2

-Fjelloven av 6. juni 1975 nr. 31 § 3, vedrørende antall medlemmer i fjellstyret.