Forskrift om vedtekter vedrørende styringsordningen for de videregående skoler, Nord-Trøndelag fylkeskommune.

DatoFOR-1993-02-10-126
PublisertII 1993 57
Ikrafttredelse10.02.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forNord-Trøndelag
HjemmelLOV-1992-06-26-87-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift om frikommuner, Nord-Trøndelag

Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 10. februar 1993 med hjemmel i lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning § 7, jf. kgl.res. av 18. desember 1992 nr. 1079. Jf. tidligere forskrift av 10. juni 1988 nr. 525 om frikommunevedtekter vedrørende styringsordningen for de videregående skoler, Nord-Trøndelag fylkeskommune.

§ 1.Virkeområde.

Fylkesskolestyret i Nord-Trøndelag kan vedta at videregående skoler i fylket etter søknad deltar i fristillingsprosjektet etter denne forskrift i forsøkstiden, jf. § 12.

Denne forskrift om vedtekter begrenser ikke de rettigheter som elever, lærere og andre tilsatte har i henhold til avtale- og regelverk.

§ 2.Fylkesskolestyret.

Fylkesskolestyret er det overordnede styringsorgan for fylkeskommunens videregående skoleverk når ikke annet er fastsatt i lov.

Fylkesskolestyret kan fastsette regler for arbeidsordninger for lærerråd, råd for andre tilsatte og elevråd. Slike regler må ikke medføre at elevene, lærerne og andre tilsatte gis mindre mulighet til å fremme egne interesser enn tidligere.

§ 3.Skoleutvalget.

Hver videregående skole ledes av et skoleutvalg med 7 medlemmer med personlige varamedlemmer.

§ 4.Skoleutvalgets sammensetning og møteordning.

Skoleutvalget består av fire representanter valgt av fylkesskolestyret, en representant valgt av organisasjonene for undervisningspersonalet, en valgt av organisasjonene for andre tilsatte og en valgt av elevrådet blant elevene. Det velges personlige vararepresentanter. Elevrepresentanten velges for ett år om gangen. De øvrige velges for to år. Funksjonsperioden følger skoleåret.

Rektor møter i skoleutvalget som saksforbereder og sekretær. Han har rett til å få sin mening protokollert.

En observatør fra elevene har rett til å møte i skoleutvalget med talerett.

Skoleutvalget velger formann og varaformann blant skoleutvalgets medlemmer for ett år om gangen.

For øvrig gjelder møteordningen for fylkesskolestyret så langt denne passer.

§ 5.Skoleutvalgets oppgaver.

Skoleutvalget er tillagt ansvaret for skolens drift og skal ta stilling til alle løpende saker som vedrører skolen, og som ikke er lagt til annet organ.

Skoleutvalget skal herunder blant annet:

-etter innstilling fra skolens innstillingsråd tilsette alt personale med unntak av lederstillinger.
-etter innstilling fra skolens innstillingsråd tilsette hovedlærere
-foreta overføring av lærere fra oppsigelig til fast tilsetting
-avgjøre permisjonssaker i henhold til særskilte regler gitt av fylkesskolestyret
-fastsette status og tjenesteansiennitet for undervisningspersonale i de tilfeller hvor skoleutvalget er tilsettingsmyndighet
-fastsette lønnsansiennitet for andre tilsatte.

I alle tilsettingssaker hvor skoleutvalget er tilsettingsmyndighet kan et mindretall i skoleutvalget innen møtets avslutning klage et vedtak om tilsetting til fylkesskolestyret.

Skoleutvalget kan overlate til personalutvalget/ administrasjonen å utføre oppgaver som anses som kurante.

§ 6.Personalutvalg.

Ved hver videregående skole skal det være et personalutvalg på fem medlemmer.

§ 7.Personalutvalgets sammensetning og møteordning.

Tre av medlemmene velges blant skolens personale for to år om gangen. Organisasjonene for undervisningspersonalet velger herunder to medlemmer og organisasjonene for andre tilsatte velger ett medlem. To av medlemmene velges av elevrådet blant elevene. Elevrepresentantene velges for ett skoleår om gangen.

Rektor møter i personalutvalget som saksforbereder og sekretær.

Personalutvalget velger formann og varaformann blant personalutvalgets medlemmer for ett år om gangen.

For øvrig gjelder samme møteordning som for fylkesskolestyret så langt denne passer.

§ 8.Personalutvalgets oppgaver.

Personalutvalget avgjør følgende saker:

-skolens interne reglement
-hvilke valgfag skolen skal tilby innenfor gitte rammer
-ordningen av undervisningen og andre tilknyttede oppgaver
-ordningen med undervisningstiden
-hvilke lærebøker skolen skal bruke etter forslag fra lærerråd
-andre saker som etter særskilt bestemmelse tillegges personalutvalget.

I tillegg kan personalutvalget avgi uttalelse i saker som gjelder:

-avvik fra gjeldende bestemmelser om fagkretsene ved skolen
-omdisponering innenfor budsjett
-forslag til skolens budsjett
-skolens tilbud om studieretninger, linje og kurs
-skolens planer om ombygging og nybygg
-overføring fra oppsigelig til fast stilling
-utlysing av ledige stillinger
-andre saker som forelegges personalutvalget.
§ 9.Innstillingsråd.

Ved hver videregående skole opprettes et innstillingsråd på fire medlemmer.

§ 10.Innstillingsrådets sammensetning.

Rådet består av rektor og personalutvalgets tre medlemmer som er oppnevnt fra personalet.

§ 11.Innstillingsrådets oppgaver.

Innstillingsrådet avgir innstilling til skoleutvalget i alle tilsettingssaker hvor skoleutvalget er tilsettingsmyndighet.

Rektor sørger for at søkerliste og evt. andre opplysninger utarbeides og framlegges for innstillingsrådet.

§ 12.Ikrafttredelse.

Forskriften om vedtekter trer i kraft straks og gjelder til 1. januar 1994.

§ 13.Lover og forskrifter det er gjort unntak fra.

Denne forskrift om vedtekter kommer i stedet for følgende bestemmelser: 

Vedtektene § 2

-lov av 21. juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring §§ 21, annen setning og 24 første ledd

Vedtektene § 4

-lov av 21. juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring § 27 første og tredje ledd

Vedtektene § 5

-lov av 21. juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring § 19 første og annet ledd, og § 19 tredje ledd for så vidt gjelder fylkesskolestyrets kompetanse

Vedtektene § 8

-lov av 21. juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring §§ 5 annet ledd, 8 annet ledd, 9 punkt c, 10 siste setning og 15 annet ledd, for så vidt gjelder skoleutvalgets kompetanse.