Forskrift om vedtekter vedrørende styringsordningen for den videregående skole, Akershus.

DatoFOR-1993-02-11-127
PublisertII 1993 60
Ikrafttredelse11.02.1993
Sist endretFOR-1993-06-08-619
Endrer
Gjelder forAkershus
HjemmelLOV-1992-06-26-87-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift om frikommunevedtekter, Akershus

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 11. februar 1993 med hjemmel i lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning § 7, jf. kgl.res. av 18. desember 1992 nr. 1079. Jf. tidligere forskrifter av 23. juni 1989 nr. 594 om vedtekter vedrørende styringsordningen for den videregående skole, Akershus fylkeskommune.

I. Vedtektenes virkeområde

§ 1.Saklig virkeområde.
-det videregående skoleverk i Akershus fylkeskommune
-styrings- og administrasjonsordninger i forhold til utdanningsstyrets administrasjon, de videregående skoler, Akershus landbruksskole og annen virksomhet som legges inn under utdanningsstyret.
§ 2.Tidsrommet vedtektene skal gjelde for.

Forskriften om vedtekter trer i kraft straks og gjelder til 1. januar 1994.

II. Styrings- og administrasjonsorganer på fylkeskommuneplan

§ 3.Utdanningsstyret.
a)Et hovedutvalg for videregående opplæring kalt utdanningsstyret oppnevnes av fylkestinget i medhold av lov av 25. september 1992 nr. 107 om fylkeskommuner § 17.
b)Fylkestinget fastsetter i medhold av lov om fylkeskommuner, § 28, antall medlemmer av utdanningsstyret til 15.
c)Utdanningsstyrets møteordning følger de regler som følger av lov om fylkeskommuner av og av det reglement fylkestinget fastsetter.
d)Utdanningsstyret har som arbeidsområde de oppgaver som følger av lov av 21. juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring, med unntak av de oppgaver som følger av §§ 7, 3. ledd, 19, 21, 23, 24, 25, 26 og 27. Utdanningsstyret har for øvrig de oppgaver innen utdanningssektoren som fylkestinget fastsetter.
e)Utdanningsstyret tilsetter i rektorstillinger ved skolene.

Et mindretall i utdanningsstyret kan anke vedtak om tilsetting innen møtets avslutning til fylkesutvalget.

§ 4.Skoleopplæringsnemnda.
a)Under utdanningsstyret opprettes en skoleopplæringsnemnd bestående av 13 medlemmer samt varamedlemmer. Sju medlemmer velges av fylkestinget. To oppnevnes av lærerorganisasjonene, to oppnevnes av elevorganisasjonene, en oppnevnes av organisasjonene for andre tilsatte og en av rektorkollegiet.

Medlemmene fra organisasjonene og rektorkollegiet oppnevnes for to år om gangen. Valgperioden for de øvrige følger den fylkeskommunale valgperiode.

Alle medlemmer gis fulle rettigheter.

b)Skoleopplæringsnemndas møteordning følger av lov om fylkeskommuner og av det reglement fylkestinget fastsetter.
c)Inn under skoleopplæringsnemndas ansvarsområde hører bl.a.:
-Rådgivende funksjon for saker til utdanningsstyret.
-Budsjettforslag.
-Forslag til undervisningstilbud.
-Vedta bruk av budsjettmidler innenfor sitt område.
-Avgjøre etterutdannings- og skoleutviklingssaker.

Fylkestinget kan utover dette tillegge nemnda arbeidsoppgaver, herunder gi regler om i hvilke typer saker skoleopplæringsnemnda har avgjørelsemyndighet og uttalerett.

d)Skoleopplæringsnemnda tilsetter i inspektørstillinger ved skolene.

Et mindretall i skoleopplæringsnemnda kan innen møtets slutt anke vedtak om tilsetting til utdanningsstyret.

§ 5.Inntaksnemnda.
a)Under skoleopplæringsnemnda opprettes det en inntaksnemnd for behandling av saker som er nevnt i lov om videregående opplæring, § 7.
b)Utdanningsstyret fastsetter sammensetning av nemnda og gir nærmere regler for dens arbeidsområde.
c)Avgjørelsemyndighet i kurante saker kan etter vedtak i utdanningsstyret, delegeres til administrasjon, enkeltskoler eller enkeltutvalg under inntaksnemnda. Vedtak om delegering skjer etter tilråding fra inntaksnemnda.
§ 6.Utdanningsstyrets administrasjon.
a)Utdanningsdirektøren er under utdanningsstyret leder for det fylkeskommunale utdanningsverk.
b)Personalet ved utdanningsdirektørens kontor tilsettes i administrasjonsutvalget etter uttalelse fra utdanningsdirektøren og innstilling fra fylkesrådmannen.

Personalet i yrkesopplæringsnemndas sekretariat tilsettes, etter forutgående uttalelse fra sekretariats lederen for yrkesopplæringsnemnda samt utdanningsdirektøren, etter innstilling fra fylkesrådmannen i administrasjonsutvalget.

Personalet i den fylkeskommunale pedagogisk-psykologiske tjeneste tilsettes, etter forutgående uttalelse fra leder for vedkommende pedagogisk-psykologiske kontor samt utdanningsdirektøren, etter innstilling fra fylkesrådmannen i administrasjonsutvalget.

§ 7.Ved fylkets videregående skoler opprettes det skoleutvalg.
a)Utvalget skal bestå av 9 representanter:
-2 fra skolens ledelse, hvorav den ene er rektor
-2 politisk oppnevnte
-2 representanter fra lærerorganisasjonene
-1 representant fra andre tilsatte
-2 elevrepresentanter

Alle med fulle rettigheter.

b)Utvalget har de gjøremål som er lagt til skoleutvalget etter lov om videregående opplæring. I tillegg har utvalget følgende oppgaver:
1.Utvalget foretar tilsetting i faste/oppsigelige undervisningsstillinger ved skolen.
2.Utvalget foretar tilsetting i administrative stillinger for del av et år.
3.Utvalget foretar tilsetting i engasjementer/ vikariater i undervisningsstillinger.
4.Utvalget foretar tilsetting i stillinger for andre tilsatte.
5.Utvalget behandler for øvrig permisjoner m.v. for ansatte ved skolen etter retningslinjer gitt av overordnet organ.

Ankeinstans for tilsettinger etter pkt. 1-3 er skoleopplæringsnemnda. Tilsettinger etter pkt. 4 kan ankes til administrasjonsutvalget.

c)Rektor kan engasjere i stillinger inntil 6 måneder.
d)Skoleutvalget ved Kjelle videregående skole skal ha den sammensetning som følger av denne paragraf bokstav a) med følgende unntak:

1 representant fra hver av de tre personalgruppene (i stedet for 2 representanter fra lærerorganisasjonene og 1 representant fra andre tilsatte)

2 foreldrerepresentanter (i stedet for 2 elevrepresentanter).

III. Organer ved skolene

§ 8.Ved fylkets videregående skoler og Akershus landbruksskole opprettes det skoleutvalg med den sammensetning og de gjøremål som følger av lov om videregående opplæring, med følgende unntak:
a)Skoleutvalgets politisk valgte medlemmer velges av utdanningsstyret. Valgperioden følger den fylkeskommunale valgperiode.

Representantene fra organisasjonene oppnevnes for to år om gangen. Elevrepresentanten oppnevnes for ett år. Perioden følger skoleåret.

b)Saker om tilsetting og permisjon for ansatte behandles ikke i skoleutvalget, men i egen personalnemnd. Skoleutvalget foretar likevel tilsetting i administrative stillinger for del av et år etter tilråding fra personalnemnda.

Ankeinstans ved sistnevnte tilsettinger er skolesektorens personalutvalg.

c)Personalnemnda består av tre arbeidsgiverrepresentanter og to arbeidstakerrepresentanter.

De to medlemmene valgt av utdanningsstyret til skoleutvalget samt rektor, er representanter for arbeidsgiver.

Arbeidstakerorganisasjonene oppnevner sine representanter blant de ansatte ved den enkelte skole for to skoleår om gangen. Perioden følger skoleåret.

Når saker vedrørende undervisningspersonale er til behandling, utgjøres arbeidstakerrepresentasjonen av to medlemmer oppnevnt av lærerorganisasjonene.

Disse er også representanter for lærerne i skoleutvalget.

Når saker vedrørende andre tilsatte er til behandling, utgjøres arbeidstakerrepresentasjonen av to medlemmer oppnevnt av organisasjonene for andre tilsatte.

Den ene av disse er også representant for de andre tilsatte i skoleutvalget.

d)Skolenes personalnemnder gis avgjørelsesmyndighet for tilsetting i stillinger for andre tilsatte og i engasjementer/vikariater i undervisningsstillinger.

Personalnemnda tilrår ved tilsetting i administrative stillinger ved skolene. Alle medlemmer, både representanter fra andre tilsatte og lærerne, har da fulle rettigheter.

Personalnemnda innstiller for tilsetting i undervisningsstillinger.

Nemnda behandler for øvrig permisjoner m.v. for ansatte ved skolen etter retningslinjer gitt av skoleutvalg eller annet overordnet organ.

f)Rektor har adgang til å engasjere i stillinger inntil 6 måneder.
g)I tilknytning til pkt. d) første ledd, består følgende ankeadgang:
1.For tilsetting i undervisningsstilling.

Et mindretall kan innen møtets avslutning anke vedtak om tilsetting til skolesektorens personalutvalg.

2.For tilsetting av andre tilsatte.

Et mindretall i personalnemnda kan innen møtets avslutning anke vedtak om tilsetting til administrasjonsutvalget.

IV. Forskjellige bestemmelser

§ 9.Vedtektene kommer i stedet for følgende bestemmelser og forskrifter: 

Vedtektene §§ 3 og 4

-Lov av 21. juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring § 23, § 24 og § 25.

Vedtektene § 5

-Lov av 21. juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring § 7

Vedtektene § 6

-Lov av 21. juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring § 26

Vedtektene § 7

-Lov av 21. juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring § 19 og § 27.