Forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker mv., Askøy kommune, Hordaland.

DatoFOR-1993-02-25-4289
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forAskøy kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort
KorttittelForskrift for slamavskillere, Askøy

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Askøy kommunestyre 25. februar 1993 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26 tredje ledd, § 30 annet og tredje ledd og § 34.

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder tømming av slamavskillere, tette tanker mv. i hele Askøy kommune.

§ 2.Definisjoner

Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av den kommunale slamtømmingsordning. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år.

Med kjørbar vei regnes vei hvor slambilene kan kjøre lovlig på en forsvarlig måte.

§ 3.Tvungen tømming av septikslam

Kommunen skal tømme slamavskillere, tette tanker mv. som omfattes av denne forskriften. Kommunen kan gi tillatelse til at andre står for tømmingen. Alle eiendommer som ligger i kommunen omfattes av ordningen. Kommunen kan unnta enkelte eiendommer i området fra ordningen.

§ 4.Fritak

Teknisk sjef kan etter at helsemyndighetene i Askøy har uttalt seg, unnta bestemte eiendommer fra den tvungne kommunale slamtømmingsordning dersom eiendommen er fjerntliggende, og ligger vanskelig tilgjengelig, og kravene etter forurensningslovens § 7 og § 28 oppfylles.

Søknad om fritak skal være skriftlig. Det må gå frem hvilket grunnlag det blir søkt om fritak på. Søknaden må inneholde gnr. og bnr. og være undertegnet av eieren av den eiendommen det blir søkt om fritak for.

Teknisk sjef kan i tilfelle sette krav om at forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg skal følges opp, jf. § 12 i forskriften.

Kap. 2. Tømming av slam fra slamavskiller mv.

§ 5.Omfang

Forskriften gjelder tømming av mindre renseinnretninger som slamavskillere og andre samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann. De gjelder også for tette oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann.

Forskriften gjelder for hele kommunen. Kommunen kan etter at det er innhentet uttalelse fra helsemyndighetene i Askøy, unnta enkelte eiendommer i kommunen fra ordningen, jf. § 4.

I den utstrekning renovatørens utstyr tillater det skal slamavskillere tømmes minst 1 gang pr. 2. år etter oppsatt plan. Tette oppsamlingstanker tømmes etter behov, dog minst 1 gang pr. år. For eiendommer med fritidshus skal slamavskillere tømmes minst 1 gang hvert 4. år.

Kommunen kan i spesielle tilfeller og etter at det er innhentet uttalelse fra helsemyndighetene i Askøy bestemme en annen tømmehyppighet. Ekstra tømminger kan utføres etter bestilling mot tilleggsavgift.

Forskriften gjelder ikke oljeutskillere og oppsamlingstanker for industriavløpsvann eller lignende ikke-sanitært avløpsvann.

§ 6.Kommunens plikter

Tømming vil bli utført etter regler fastsatt etter § 5.

Varsel om tømming vil bli gitt minst en uke før tømming skjer. Varsel vil bli gitt gjennom pressen eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig. Normalt vil varsel skje ved skriftlig melding til abonnent.

Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket tilstand.

Tømming skal utføres slik at det ikke oppstår fare for forurensning av brønner i området.

§ 7.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil. Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres. Etter tømming sørger abonnenten for at evt. tildekking av kumlokk foretas.

Eieren er ansvarlig for at slamavskilleren til enhver tid er i tilfredsstillende stand og at den fungerer som den skal.

Kostnadene med ekstra tømming som følge av svikt ved slamavskilleren, oppstopping e.l. bæres av eieren. Det samme gjelder der slamavskilleren har et så stort avvik fra forskriftens krav at tømming må skje hyppigere enn 1 gang hvert 2. år. Oppgjør foretas direkte med renovatør etter faste satser, jf. driftsinstruks.

Den som foretar tømming har rett til å plassere nødvendig utstyr for tømmingen på eiendommen. På private veier plikter abonnenten å sørge for nødvendig vedlikehold og rydding - herunder snørydding - slik at veien kan trafikkeres på en forsvarlig måte.

Abonnenten plikter å gi beskjed om brønner i området, herunder egen brønn og evt. nabobrønner, som kan bli utsatt for forurensning i forbindelse med tømmingen.

Kap. 3. Gebyr for slamtømming

§ 8.Gebyr

Abonnenter som ikke har tilknytning til offentlig kloakk, skal betale en fast årlig avgift til kommunen. Avgiften blir fastsatt av kommunestyret hvert år.

Abonnenter som har tilknytning til offentlig kloakk, enten via egen slamavskiller og/eller via kommunalt renseanlegg, skal betale fast årlig kloakkavgift. Avgift for slamtømming inngår som del av den årlige kloakkavgiften. Kloakkavgiften blir fastsatt av kommunestyret hvert år.

§ 9.Innkreving, renter m.m.

Avgiftene med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Kap. 4. Avsluttende bestemmelser

§ 10.Klage

Avgjørelser som er fattet av Teknisk sjef kan påklages til Hovedutvalg for teknisk sektor.

§ 11.Straff

Overtredelse av forskriften straffes med bøter etter forurensningsloven § 79 annet ledd.

§ 12.Overgangsregler

Ved tilkalt tømming ut over den oppsatte tømmerute-/plan det første året etter at ordningen med tvungen slamtømming er trådt i kraft, reduseres gebyret for den ekstraordinære tømmingen med den fastsatte årlige avgift for slamtømming.