Forskrift om vedtekt for forsøk vedrørende driftsstyrer for de videregående skoler og administrativ innplassering av fylkestannlegen, Hedmark.

DatoFOR-1993-06-24-635
PublisertAvd II 1993 Nr. 6
Ikrafttredelse24.06.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forHedmark
HjemmelLOV-1992-06-26-87-§7, FOR-1992-12-11-1050
Kunngjort
KorttittelForskrift om frikommuneforsøk, Hedmark

Godkjent av Kommunal- og arbeidsdepartementet 24. juni 1993 med hjemmel i lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning § 7, jf. kgl.res. av 11. desember 1992 nr. 1050.

§ 1.Administrativ innplassering av fylkestannlegen

Fylkestannlegen er leder av tannhelsetjenestens driftsstyre. Fylkestannlegen er ovcrordnet alt personell i tannhelsetjenesten.

På vegne av fylkesrådmannen v/fylkeshelsesjefen har fylkestannlegen ansvar for fagområdet tannhelse.

§ 2.Driftsstyrer for de videregående skoler

Den enkelte videregående skole ledes av et internt driftsstyre. Driftsstyret består av sju medlemmer, derav to arbeidsgiverrepresentanter, tre oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene, og to medlemmer valgt av elevrådet, etter den til enhver tid gjeldende avtale.

Arbeidsgiverrepresentantene er rektor og rektors stedfortreder.

Rektor er driftsstyrets leder.

Driftsstyret fastsetter selv sin møteplan. Lederen innkaller til møtene i god tid. Saksdokumentene skal være møtedeltakeme i hende senest 3 dager før møtene. Ved tilsettinger skal sakene være møtedeltakerne i hende minst fem virkedager før møtene.

Leder, minst 3 av styremedlemmene eller fylkesrådmannen ved fylkesutdanningssjefen kan kreve driftsstyret innkalt til ekstra møte.

Fylkesrådmannen ved fylkesutdanningssjefen eller en representant vedkommende utpeker, kan møte i driftsstyrets møter med talerett og forslagsrett. Driftsstyret kan ellers innkalle de personer det finner nødvendig av hensyn til saksbehandlingen.

Styret er vedtaksført når minst 3 representanter er tilstede og minst en av disse er arbeidsgiverrepresentant.

Det føres møtebok.

Melding om møtene, saksliste og utskrift av møteboka skal sendes fylkesrådmannen ved fylkesutdanningssjefen i to eksemplarer. Driftsstyret sørger for kunngjøring av sine vedtak på skolen.

Driftsstyret skal innenfor rammer som er gitt i lov og forskrift og overordnede fylkeskommunale organer fastsette bl.a.:

1)Ordningen for undervisningen for hvert år
2)Undervisningstiden for elevene i det enkelte kurs
3)Uketimetallet for den enkelte studieretning/linje
4)Inndeling av skoledagen
5)Reglement for skolen

Driftsstyret skal behandle ansettelses- og permisjonssaker etter bestemmelsene i § 5 i disse vedtekter og fylkeskommunale reglementer.

§ 3.Rådgivende yrkesutvalg

Ved skoler som gir yrkesopplæring skal driftsstyret oppnevne rådgivende yreksutvalg. Nærmere bestemmelser om utvalgenes gjøremål og sammensetning fastsettes av fylkesutvalget i reglement.

§ 4.Klagenemnd

Klager over inntak, jf. § 6 i disse forskrifter, og klager over avgangskarakterer og vedtak i disiplinærsaker behandles av særskilt nenmd.

Regler om klagenemndas sammensetning fastsettes av fylkesutvalget i reglement

§ 5.Tilsettinger og permisjoner i videregående skole

Personale i ledende stillinger ved skolen tilsettes av fylkesutvalget. Skolens driftsstyre skal avgi uttalelse før tilsetting finner sted.

Fylkesutvalget fastsetter i reglement hva som skal regnes som ledende stillinger etter denne bestemmelse.

Tilsetting av skolens øvrige personale foretas av driftsstyret.

For tilsettingssaker gjelder det fylkeskommunale tilsettingsreglement så langt dette ikke strider mot avtale, lov eller forskrift for videregående skole.

For permisjonssaker gjelder reglement fastsatt av fylkeskommunen, så langt dette ikke strider mot avtale, lov eller forskrift for permisjon i videregående skole.

Vedtak i driftsstyret i tilsettingssaker etter de to foregående ledd, kan ett eller flere av medlemmene innen møtets avslutning klage inn for særskilt klageutvalg.

Nærmere regler om klageutvalgets sammensetning og saksbehandling fastsettes av fylkesutvalget i reglement.

§ 6.Inntak av elever

Fylkeskommunen skal sørge for at inntak av elever skjer etter bestemmelser i lov og forskrifter, og at det etableres forsvarlige administrative rutiner for inntaket.

Klagenemnda, etter § 4 i disse vedtekter, behandler klager over inntak. Forvaltningslovens kap. VI om klage og omgjøring gjelder så langt bestemmelsene passer.

Nærmere regler om klagenemndas saksbehandling i inntakssaker fastsettes av fylkesutvalget i reglement.

§ 7.Øvrige plikter for fylkeskommunen

Fylkeskommunen er pliktig til å påse at den videregående skole i fylket planlegges og drives i samsvar med gjeldende lovgivning, slik at skolen ivaretar hensyn til elever, ansatte, organisasjoner og andre, bl.a. ved at fylkeskommunen:

1)Gir tilbud om undervisningsprogram - også utenfor eget fylke - til elever som har vansker med å følge undervisningen i den valgte studieretning/linje.
2)Medvirker til at de ansatte får høve til å holde kunnskapene ved like og følge med på det faglige området.
3)Bidrar til utvikling av fagplanene ved igangsetting av forsøk etter departementets nærmere godkjenning.
4)Medvirker til utleie og utlån av skoleanlegg og utstyr til kulturelle organisasjoner og andre og fastsetter regler for dette. Reglene skal være slik formet at ingen blir utestengt av religiøse eller politiske grunner.
5)Gir uttalelse overfor departementet i forbindelse med eventuelle søknader om etablering av private videregående skoler.
§ 8.Ikrafttreden

Denne forskrift om vedtekter trer i kraft straks og gjelder til 1. januar 1994.

§ 9.Lover og forskrifter det er gjort unntak fra

Vedtektene kommer i stedet for følgende lover og forskrifter:

Vedtektene § 1 - lov av 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten § 3-4 annet ledd.

Vedtektene § 2 - lov av 21. juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring § 9 bokstav c, § 10 annet ledd, § 15 annet ledd første setning, § 23, § 24 første ledd, § 25, § 26, § 27.

Vedtektene § 3 - lov av 21. juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring § 24 tredje og fjerde ledd.

Vedtektene § 4 - forskrifter av 25. mars 1983 om begrunnelse og klage over avgangskarakterer fra grunnskolen og den videregående skolen, med hjemmel i lov av 21. juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring § 6 og kgl.res. av 16. desember 1977 § 10 tredje ledd 1. og 2. setning og § 13 siste setning.

Vedtektene § 5 - lov av 21. juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring § 19 og § 21.

Vedtektene § 6 - lov av 21. juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring § 7 tredje ledd.

Vedtektene § 7 - lov av 21. juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring § 5 annet ledd, § 8 annet ledd, § 39 annen setning.