Forskrift om saneringsstøtte, Oslo.

DatoFOR-1993-06-24-957
PublisertAvd II 1993 Nr. 9
Ikrafttredelse01.01.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om saneringsstøtte, Oslo

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Oslo bystyre 24. juni 1993.

1.Husstander som er støtteberettigede

Saneringsstøtte kan gis i forbindelse med byfornyelse som tilfredsstiller 30-års standard, eller etter kommunalt vedtatt riving, til personer som svarer for boutgiftene til selvstendig bolig når:

a)Husstanden har vanlig oppsigelig leiekontrakt (eller har bedre betingelser) eller har bodd lovlig i forhold til gårdeier i leiligheten i minst 2 år før igangsetting av byfornyelsen.

Unntatt er:

-Fremleietakere når hovedutleier har fremleiet leiligheten midlertidig på grunn av arbeid, studier, sykdom eller andre særlige grunner. Hovedleietaker regnes i disse tilfeller som boende.
-Eier av flere leiligheter før eller etter byfornyelse.

Søknaden skal i hovedregel foreligge i løpet av føste hele året etter at boutgiftene har steget p.g.a. fornyelsen. Saneringsstøtte kan likevel gis etter søknad til husstander som p.g.a. varig inntektsreduksjon i løpet av de første 10 årene etter fornyelse har fått behov for saneringsstøtte.

For husstander som bor i gårder som fornyes av private gårdeiere og boutgiftene blir vesentlig høyere enn ved husbankfinansiert utbedring, skal bystyret avgjøre om det kan gis støtte.

2.Beregning av saneringsstøtte

Det svares saneringsstøtte til 90% av den del av boutgiftene i vedkommende år som overstiger rimelig boutgift beregnet etter annet avsnitt.

Som rimelig boutgift regnes 15% av en årlig inntekt til og med kr. 50.000 for enslige og kr. 80.000 for husstander på 2 personer, med tillegg av kr. 10.000 for hvert husstandsmedlem ut over en. Rimelig boutgift øker deretter med økende inntekt. For hver påbegynt økning på kr. 10.000 øker satsen for beregning av rimelig boutgift med ett prosentpoeng opp til en inntekt på kr. 80.000 for enslige og kr. 110.000 for husstander på 2 personer, med tillegg av kr. 10.000 for hvert husstandsmedlem utover én. Deretter øker prosentsatsen for hver påbegynt økning i inntekten på kr. 5.000

Uten hensyn til bestemmelsene foran kan det ikke beregnes saneringsstøtte av:

a)den del av boutgiftene som vedkommende år overstiger følgende beløp: 
For 1 person: kr. 50.000
For 2 personer: kr. 60.000
For 3 eller flere personer: kr. 70.000 
b)boutgifter som vedkommende år er lavere enn: 
For husstander med én person: kr.   6.000
For husstander med 2 eller flere personer: kr. 10.500 

For husstander som bor i kommunal eiendom eller på kommunal andel i et borettslag kan det gjøres unntak fra regelen under a) når det er særlig behov for det.

Unntak kan også gjøres for husstander som etter omplassering har fått boutgifter som er høyere enn de fastsatte maksimumsbeløp.

Saneringsstøtte kan ikke gis dersom støttebeløpet etter forannevnte bestemmelser blir mindre enn kr. 300,- pr. år.

3.Fastsetting av inntekt og boutgifter
a)Inntektsbegrepet.

Ved beregning av saneringsstøtte nyttes husstandens samlede nettoinntekt før særfradrag ved siste kjente skatteligning.

Dersom særlige grunner taler for det, legges til grunn aktuelle dokumenterte inntekter. Dette kan være aktuelt dersom husstanden p.g.a. alder, uførhet m.v. får en varig inntektsreduksjon. Ved inntektsreduksjoner som kan anses å være av kortvarig karakter fravikes ikke regelen om nettoinntekt ved siste kjente skatteligning.

b)Boutgiftsbegrepet.
Leide boliger: I leide boliger legges til grunn den til enhver tid gjeldende husleie (inklusive renter av innskuddet ved fremleie på kommunal andel).
Eide boliger: I eide boliger legges til grunn husleien inklusive renter og avdrag på lån fra Husbanken, pluss beregnede kostnader til renter på egenkapitallån med utgangspunkt i nedbetalingsplanen på etableringslån I. I tillegg kommer beregnet beløp for utgifter til vedlikehold.
4.Søknad om saneringsstøtte og samordning med andre bostøtteordninger

Saneringsstøtte gis etter søknad og kan utbetales første hele måned etter innflytting, eller etter at nye husleier er fastsatt etter en utbedring. Saneringsstøtteordningen samordnes med ordningen med kommunalt boligtilskudd. Det forutsettes at husstanden samtidig søker statlig bostøtte, og at denne eventuelle støtte utbetales direkte til kommunen, som samordner utbetalingen.

5.Andre bestemmelser

Det forutsettes at boligen til den saneringsrammede etter fornyelse er tildelt eller godkjent av etat for eiendom og utbygging.

6.Administrasjon

Ordningen administreres av etat for eiendom og utbygging, som delegeres myndighet til å foreta utbetalinger i samsvar med bystyrets vedtak.

7.Ikrafttredelse

Endringene trer i kraft fra 1. januar 1993.

Vedlegg 

Tabell for beregning av rimelig boutgift 

1 person2 personer3 personer4 personer
RimeligRimeligRimeligRimelig
%InntektboutgiftInntektboutgiftInntektboutgiftInntektboutgift
1540.0006.00070.00010.50070.00010.50070.00010.500  
1550.0007.50080.00012.00090.00013.500100.00015.000  
1660.0009.60090.00014.400100.00016.000110.00017.600  
1770.00011.900100.00017.000110.00018.700120.00020.400  
1880.00014.400110.00019.800120.00021.600130.00023.400  
1985.00016.150115.00021.850125.00023.750135.00025.650  
2090.00018.000120.00024.000130.00026.000140.00028.000  
2195.00019.950125.00026.250135.00028.350145.00030.450  
22100.00022.000130.00028.600140.00030.800150.00033.000  
23105.00024.150135.00031.050145.00033.350155.00035.650  
24110.00026.400140.00033.600150.00036.000160.00038.400  
25115.00028.750145.00036.250155.00038.750165.00041.250  
26120.00031.200150.00039.000160.00041.600170.00044.200  
27125.00033.750155.00041.850165.00044.550175.00047.250  
28130.00036.400160.00044.800170.00047.600180.00050.400  
29135.00039.150165.00047.850175.00050.750185.00053.650  
30140.00042.000170.00051.000180.00054.000190.00057.000  
31145.00044.950175.00054.250185.00057.350195.00060.450  
32150.00048.000180.00057.600190.00060.800200.00064.000  
33150.60049.698180.90059.697195.00064.350205.00067.650  
34200.00068.000