Forskrift om faglige kvalifikasjoner for ansvarshavende ved bygging av separate avløpsanlegg, Vest-Agder.

DatoFOR-1993-10-10-987
PublisertAvd II 1993 Nr. 9
Ikrafttredelse01.01.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forVest-Agder
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1981-03-13-6-§11, FOR-1992-07-08-519
Kunngjort
KorttittelForskrift om avløpsanlegg, Vest-Agder

Fastsatt av Fylkesmannen i Vest-Agder 10. oktober 1993 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall, §§ 9 og 11 og forskrift av 8. juli 1992 nr. 519 om utslipp fra separate avløpsanlegg § 9.

§ 1.Forskriftens virkeområde.

Forskriften fastsetter minimumskrav til faglige kvalifikasjoner for den som skal godkjennes som ansvarshavende ved bygging av separate avløpsanlegg. Med ansvarshavende forstås den som på arbeidsstedet har ansvaret for den praktiske utførelsen av anlegget.

§ 2.Anlegg som omfattes av forskriften.

Forskriften omfatter separate avløpsanlegg som inngår som hovedløsninger i de tekniske retningslinjer til forskrift av 8. juli 1992 nr. 519 om utslipp fra separate avløpsanlegg.

Forskriften omfatter ikke minirenseanlegg.

§ 3.Sertifisering.

Ansvarshavende for arbeid i henhold til § 2 i denne forskrift skal ha sertifikat for bygging av separate avløpsanlegg. Sertifikatet kan tildeles den som oppfyller kravene til faglige kvalifikasjoner, har gjennomgått godkjent spesialkurs, og har erfaring fra denne type arbeid.

Når det gjelder krav til faglige kvalifikasjoner og spesialkurs, vises det til eget vedlegg til forskriften.

Sertifikatet utstedes av kommunen, og gjelder for en periode av 5 år.

§ 4.Tilbakekalling av sertifikat.

Kommunen kan inndra sertifikatet, eller avslå søknad om godkjenning av ansvarshavende i den enkelte sak, dersom vedkommende ikke har rettet seg etter de krav kommunen stiller.

§ 5.Dispensasjon.

Fylkesmannen, eller den fylkesmannen bemyndiger, kan gi dispensasjon fra kravene i denne forskriften.

§ 6.Tilsyn.

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften overholdes

§ 7.Klage.

Kommunens vedtak etter denne forskrift kan påklages til fylkesmannen.

§ 8.Ikrafttredelse.

Forskriften trer i kraft den 1. januar 1994.