Vedtekter for eiendomsskattetakster, Harstad kommune, Troms.

DatoFOR-1993-10-20-1091
PublisertAvd II 1994 Nr. 10
Ikrafttredelse23.01.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forHarstad kommune, Troms.
HjemmelLOV-1975-06-06-29
Kunngjort
KorttittelVedtekter for eiendomsskattetakster, Harstad

Fastsatt av Harstad kommunestyre 20. oktober 1993.

1.Lovhjemmel
1.1 Hjemmelslov for utskriving av eiendomsskatt i Harstad kommune er lov om eiendomsskatt til kommunene av 6. juni 1975 nr.29.
1.2 For så vidt gjelder grunnlag for eiendomsskatten og klage vises til eiendomsskattelovens § 33 annet ledd angående overgangsbestemmelser forutsatt å være gjeldende inntil §§ 8, 9, 17 annet ledd og § 18-22 i eiendomsskatteloven tar til å gjelde.
1.3 Kommunestyresak 35/70 gjelder fortsatt angående eiendomsbeskatning av hele kommunen.
2.Soneinndeling - eiendomsbeskatning.
2.1 Kommunestyret bestemmer kommunens soneinndeling med hensyn til skattepromille.
2.2 Hvilke eiendomstyper i henhold til § 4 som skal takseres og beskattes avgjøres av kommunestyret.
3.Takstnemnd for eiendomsskattetakst.
3.1 Til å forestå verdsettelsen av fast eiendom i Harstad kommune i henhold til eiendomsskatteloven velger kommunestyret en skattetakstnemnd. Nemnda består av 3 medlemmer, det velges personlige varamedlemmer. Kommunestyret utpeker leder og varaleder.
3.2 Funksjonstid følger kommunestyreperioden.
4.Overtakstnemnd for eiendomsskattetakst.
4.1 Til å foreta overskattetakst velger kommunestyret ei nemnd bestående av 6 medlemmer. Det velges personlige varamedlemmer. Kommunestyret utpeker leder og varaleder.
4.2 Funksjonstid følger kommunestyreperioden.
5.Konsulentbistand.
5.1 Takstnemnda og overtakstnemnda kan tilkalle nødvendig sakkyndighet innenfor byggeteknikk, maskinteknikk o.l. for veiledende uttalelse når eiendommer, maskiner o.l. skal takseres.
6.Sekretariat - møteinnkalling.
6.1 Byggesakskontoret er sekretariat for takstnemnd og overtakstnemnd.
6.2 Kontorleder har ansvar for innkalling til møter og forberedelse av saker i samråd med takstnemndas/overtakstnemndas leder.
7.Møte i takstnemnd/overtakstnemnd.
7.1 Det avholdes møte minst en gang pr. år i takstnemnda for gjennomgang av generelt takstnivå og takseringsprinsipper.
7.2 Eventuell generell omtaksering forelegges kommunestyret.
7.3 Takseringsmøter avholdes i tillegg når det er bygninger og grunn som skal takseres direkte av nemnda.
7.4 Overtakstnemnda behandler klager.
8.Takstgrunnlag.
8.1 Som grunnlag for takst av grunn benyttes netto grunn som framkommer av C-bilde i GAB. (Statlig register for Grunneiendom - Adresser - Bygninger).
8.2 Takstnemnda fastsetter pris pr. kvm. For store tomtearealer med lav utnyttelse kan takstnemnda benytte et lavere netto areal en det som framkommer i GAB.
8.3 Som grunnlag for takst av boligbygg benyttes BRA (bruksareal) i GAB som samsvarer med Norsk Standard NS-3940. For fastsetting av aldersfaktor benyttes - Tatt i bruk år - i GAB. Takseringsreglenes standardfaktor fastsettes av takstnemnda.
8.4 Næringsbygg takseres særskilt med grunnlag i BRA.
8.5 Andre innretninger som skal eiendomsbeskattes takseres direkte.
9.Takseringsprinsipp.
9.1 En hver eiendom-/innretnings skatteverdi fastsettes ved taksering.
9.2 Taksering kan foretas ved at det utarbeides formler for taksering med grunnlag i opplysninger fra GAB.
9.3 Standardfaktor kan settes likt for tilnærmet like grupper av bygninger.
10.Taksering.
10.1 Takstnemnda takserer gjennomsnittlig omsetningsverdi hvor det tas hensyn til, alder, standard, beliggenhet og verdisvingninger i perioden.
10.2 Skattetakstverdi i prosent av taksert omsetningsverdi for de enkelte typer fastsettes av kommunestyret og skal være likt i hele kommunen.
10.3 For tilnærmet like grupper av bygninger og eiendom mer kan grunnlag for taksering foretas automatisk fra datagrunnlag i GAB og overføres kommunal fakturering.
10.4 Eiendommer som ikke kan takseres i grupper takseres manuelt.
10.5 Takster gjelder fra registreringsdato i GAB på følgende måte.
1. Ny eiendom - Etableringsdato.
2. Nytt bygg - Tatt i bruk dato.
3. Endring av eiendom - Endringsdato.
4. Endring av bygg - Endringsdato.
11.Varsling.
11.1 Hjemmelshaver(e) skal ha varsel om ny eller endret takst med opplysninger om klageadgang.
11.2 Generell omtaksering forhåndsvarsles i dagspressen.
12.Ankefrist (begjæring om overtakst).
12.1 Overtakst kan begjæres av vedkommende hjemmelshaver eller av formannskapet innen 3 uker fra utleggelse av skattelisten.
12.2 Enkelttakster kan påklages innen tre uker fra mottatt varsel om takstfastsettelse.
13.Protokollering/dokumentasjon.
13.1 Kommunestyresak om hovedprinsipper og eiendomsskattetakstnivå arkiveres i kommunens hovedarkiv.
13.2 Ved automatisert taksering skal alle relevante data finnes oppdatert i kommunens EDB-system.
13.3 Dokumentasjon vedrørende enkelttakster og klager oppbevares ved kommunens regnskapsseksjon, arkivert på gnr, bnr, fnr, seksjonsnr.
14.Takstnemndas godtgjørelse.
14.1 Godtgjørelse for takstnemnd/overtakstnemnd og eventuell konsulentbistand fastsettes av kommunestyret.
15.Delegering.
15.1 Når faste kriterier for taksering er fastlagt, kan sekretariatet foreta taksering enten direkte eller via EDB-baserte programmer.
16.Utskriving av eiendomsskatt.
16.1 Regnskapsseksjonen ved Økonomi- og planleggingskontoret har ansvar for utsendelse av krav på eiendomsskatten.
16.2 Eiendomsskatten utskrives i to terminer, og skal så langt som råd er være utskrevet før l. mars og l. september i skatteåret.
16.3 Eiendomsskatteliste utskrives over eiendomsskattetakster og hvor stor den utskrevne skatten er for hver eiendom.
16.4 Etter kunngjøring legges eiendomsskattelister ut til offentlig gjennomsyn i 3 uker.
17.Innkreving av eiendomsskatt.
17.1 Regnskapsseksjonen ved Økonomi- og planleggingskontoret har ansvar for innkreving av eiendomsskatten.
17.2 Selv om klage er sendt, skal eiendomsskatt betales innen forfall. Blir klagen tatt til følge, vil tilgodehavende bli utbetalt, eventuelt godskrevet ved neste terminutsendelse.
17.3 Eiendomsskatt som ikke er betalt innen forfall blir tillagt fastsatt morarente.