Forskrift for vedlikeholds- og miljøfondet, Oslo kommune.

DatoFOR-1993-11-05-1266
PublisertAvd II 1994 Nr. 11
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelFOR-1993-06-24
Kunngjort
KorttittelForskrift for vedlikeholds- og miljøfondet, Oslo

Fastsatt av Oslo byråd 5. november 1993 med hjemmel i bystyrevedtak av 24. juni 1993.

§ 1.Formål

Fondets formål er gjennom tilskudd til utbedring av vedlikeholdsetterslep å bedre grunnlaget for fremtidig drift i økonomisk vanskeligstilte borettslag/sameier i den offentlige vedtatte planmessig gjennomførte byfornyelsen i Oslo indre by. Det kan også ytes midler til miljøforbedringer, og til etablering av forsvarlig forvaltning.

§ 2.Bruk av fondets midler

Midler fra fondet ytes i form av engangstilskudd. Tilskudd kan gis til

a.Utbedring og reparasjoner som følge av manglende vedlikehold.
b.Oppgradering av branntekniske tiltak.
c.Etablering av forsvarlig forvaltning av eiendommen.
d.Miljøtiltak som ikke dekkes av husbankens tilskudd.
§ 3.Utmåling av tilskuddet

Det kreves ikke egenandel.

§ 4.Tilskuddsberettigete

Tilskuddsberettigete er utbedrete borettslag/sameier innen den offentlig vedtatte planmessige utførte byfornyelsen i Oslo indre by.

Tilskuddene skal gå til borettslag/sameier som ikke har vært i stand til å utføre nødvendig løpende vedlikehold på sin eiendom på grunn av vanskelig økonomisk situasjon. Fortrinnsvis skal borettslaget/sameiet ha gjennomført eller være i gjeldsforhandlinger.

§ 5.Vilkår for utbetaling av tilskudd

For å få utbetalt tilskudd, må borettslaget/sameiet benytte seg av kompetente konsulenter. Videre må de bruke kommunens anskaffelsesreglement i forbindelse med kontrahering av entreprenør og gjennomføring av arbeidene.

Borettslaget/sameiet må ha en tilfredsstillende forretningsførsel og forvaltning forøvrig, hvor det blir krevet inn tilstrekkelig husleie til fremtidig vedlikehold.

§ 6.Søknadens innhold

Søknaden skal inneholde oversikt over de arbeider det søkes tilskudd til.

Kopi av regnskaper for de siste to år med revisorrapport og årsmelding, samt resultat av en eventuell gjeldsforhandling skal vedligge.

§ 7.Administrasjon

Søknad om tilskudd fra fondet fra borettslag/sameier i bydelene sendes bydelsadministrasjonen. Bydelsadministrasjonen forbereder saken for bydelsutvalget med etat for eiendom og utbygging som rådgiver.

Det gis rammebevilgning/tilsagn til hvert enkelt prosjekt. Etat for eiendom og utbygging kan godkjenne en overskridelse med inntil 15 % uten at saken må tilbake for nytt vedtak.

Søknadene behandles i den rekkefølge de kommer inn. Dersom spesielle forhold tilsier det, kan dette prinsippet fravikes. Fondet kan også dekke administrasjonskostnader.

Kapitalavkastningen av fondets midler tilfaller fondet.

§ 8.Forretningsførsel

Etat for eiendom og utbygging anviser, utbetaler og fører regnskap for fondet.

§ 9.Årsregnskap, årsmelding

Etat for eiendom og utbygging utarbeider årsregnskap og årsmelding for fondet som legges frem for bystyret av byrådet.

Meldingen skal inneholde en redegjørelse for hvordan fondets midler er benyttet og andre forhold av betydning.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra vedtakstidspunktet.