Forskrift om morarenter og gebyr ved forsinka betaling, Inderøy kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1993-11-24-1270
PublisertAvd II 1994 Nr. 11
Ikrafttredelse01.01.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forInderøy kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1967-02-10-§38
Kunngjort
KorttittelForskrift om morarenter, Inderøy

Fastsatt av Inderøy kommunestyre 24. november 1993 med hjemmel i forvaltningsloven av 10. februar 1967 § 38. 

Med virkning fra 1. januar 1994 vedtar Inderøy kommunestyre forskrift for morarenter og gebyr ved for sen betaling av:

-vannavgifter/kloakkavgifter (1)
-avfallsgebyr (2)
-feieavgift (3)
-varer/tjenester som regnes til formuesrettslige krav (4)

Rentesatsen skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover (5) og forskrifter (6), p.t. 15 % p.a., som tilsvarer 1,25 % pr måned eller del av måned. Morarentekrav under kr. 20,- frafalles.

Ved utenomrettslig inkassotiltak kreves følgende gebyr (7) forholdsmessig i forhold til det rettsgebyr som til enhver tid gjelder. Forholdstall/gebyr blir etter dette som følger: 

Type Del av Gjeldende Nøyaktig Avrunda
varsel rettsg. rettsg. gebyrsats gebyrsats
Purring 1/10 475,- 47,50 45,-
Inkassovarsel 1/10 475,- 47,50 45,-

Betalings-

oppfordring 1/3 475,- 158,33 155,- 

Gebyrene kan rundes ned til nærmeste hele fem-krone.

Kommunekassereren kan ettergi renter og gebyr av billighetshensyn, og gi inntil en måneds rentefri betalingsutsettelse. 

Lovhjemler:

1)Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter jfr. forskrift av 6. september 1974 nr. 3 fastsett av Miljøverndepartementet.
2)Lov av 13. mars 1981 nr. 6 § 34 om vern mot forurensinger og om avfall.
3)Lov av 5. juni 1987 nr. 26 § 28 om brannvern m.m.
4)5) Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.
6)Forskrift av 20. desember 1985 nr. 2239 om morarenter.
7)Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav samt inkassoforskriften av 14. juli 1989 nr. 562.