Forskrift om vedtekter for forsøk med kretsvise oppvekstutvalg, Rindal kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1993-12-23-1286
PublisertAvd II 1994 Nr. 11
Ikrafttredelse01.01.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forRindal kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1992-06-26-87-§7, FOR-1992-12-11-1050
Kunngjort
KorttittelForskrift om forsøk med oppvekstutvalg, Rindal

Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 23. desember 1993 med hjemmel i lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning § 7, jf. kgl.res. av 11. desember 1992 nr. 1050.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift om vedtekter gjelder for Rindal kommunes organisering av kretsvise oppvekstutvalg. Vedtekten iverksettes kretsvis fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer.

§ 2.Sammensetning

Ved hver enkelt skolekrets kan det opprettes egne oppvekstutvalg som skal bestå av:

-representant(er) fra foreldrene med barn i skolen og barnehagen
-to representanter for barn/unge, som får sakspapirene tilsendt på lik linje med de andre representantene. Disse kan kalles inn i saker som berører denne gruppa direkte, eller møte på eget initiativ. De har stemmerett når de møter.
-representant(er) fra de ansatte i skole/barnehage
-andre etter kommunestyrets nærmere bestemmelse

Hver deltakergruppe utpeker selv sine representanter.

Kommunestyret fastsetter nærmere antall representanter, arbeidsform og andre regler for utvalgets arbeid. Utvalget selv avgjør om andre skal gis møte- og talerett i utvalgets møter.

§ 3.Oppgaver

De kretsvise oppvekstutvalg er:

a)rådsorgan ved skolen etter lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen §§ 30 og 32.
b)styringsverk i kretsens barnehage etter lov av 6. juni 1975 nr. 30 om barnehager, § 11.
§ 4.Varighet

Denne forskrift om vedtekter trer i kraft 1. januar 1994 og gjelder til datoen for konstituerende møte i Rindal kommunestyre høsten 1995, jf. kommuneloven § 17.

§ 5.Bestemmelser som vedtektene erstatter

Denne forskrift om vedtekter kommer i stedet for følgende bestemmelser:

Vedtektene § 3

-lov om grunnskolen av 13. juni 1969 nr. 24 §§ 30 og 32,
-lov om barnehager av 6. juni 1975 nr. 30 § 11.